Friday, April 23, 2010

ތަންކޮޅެއް ބޮޑައް ސިޔާސީ މައިދާނައް ނިކުމެ ގަދަޔައް ޖައްސަންވީ

ސސ
އަދާލަތުން އަދި ތަންކޮޅެއް ބޮޑައް ސިޔާސީ މައިދާނައް ނިކުމެ ގަދަޔައް ޖައްސަންވީ އިސްލާހުވާނެ ތަރުއްބިޔަތު ހަމަރަގަޅުގޮތުގައި އިންސާނުން ކުރެވިދާނެ ކަމުގެ ޤާބިލްކަން އަދާލަތު ޕާރޓީގައި އެބަހުރި އެކަމާއި އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް، ކެއްތެރިކަމާއި އެކު މަޝްވަރާކުރެވިގެން ދެވިއްޖެނަމަ ދައުވަތު ކަމިޔާބު ކުރެވޭނެ، އަދާލަތަ ފެހިދުވަސް ދެއްވާށި. އިތުރު


No comments:

Post a Comment