Sunday, April 11, 2010

''ވަރުހަމިއްލާ ހުއްމަ ދުއާ'' އަށް އަތް ނެގިތަނާހެންނެވެ.


މޮޅުކޮމެންޓް،ހުސެން

އުސްތާޛު، އަޅުގަނޑުވެސް ހޮޓަލަކަށް ވަދެއްޖެނަމަ ދެންބަލާނީ "ވަރަށް މާތް ހިތްޕުޅު ހެޔޮ" ބޭފުޅަކު ފެނޭތޯ. އޭރުން ހިލޭ ސަޔަކާއި ދުފުމް އަޅުގަނޑަށްވެސް ލިބޭނެ ދޮގެއްތޯ . އިތުރަށް

No comments:

Post a Comment