Tuesday, April 20, 2010

ރާއްޖޭގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން ވަރަށްބޮޑުތަން އިތުރުވެގެން ހިނގައްޖެކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި.


ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރެއްހާދުވަހުގެ ތެރޭގައި ﷲ ގެ ހެޔޮ ރަޙްމަތްފުޅުން ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން ވަރަށްބޮޑަށް އިތުރުވެގެން ހިންގައްޖެކަމަށް މިސައިޓުގެފަރާތުން ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފިއެވެ. މި ދިރާސާގައި ވަރަށްގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ތަފާތު ޚިޔާލުތައް ވަނީ ތަޙުލީލުކުރެވިފައެވެ. އެ ހުރިހާބޭފުޅުންވެސް އެއްކަމަކަށްވަނީ އިއްތިފާޤުވެލައްވާފައެވެ. އެއީ މިދިޔަ އަހަރެއްހާދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައިވެސް ނަމާދު ކުރާމީހުންގެ ޢަދަދު ދެ ގުނައަށް އިތުރުވެގެންދިޔަކަމެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރާސާގައި ދީނީހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވެގެންދިޔަ ސަބަބުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެކިއެކިބޭފުޅުން ފާޅުކުރައްވާފައިވާ ޚިޔާލުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަންތައްތައް ހިމަނާލާނަމެވެ.

1- ކުރީގެ މައުމޫނުސަރުކާރުގައި ދީނީ ދަޢުވަތަށް އޮތް ހިފެހެއްޓުން ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ދޫކޮށްލައި ދީނީ ދަޢުވަތު ދިނުމުގައި މިނިވަންކަން ދީފައިވުން.
2- ދީނަށް ދަޢުވަތުދޭ ޖަމާޢަތްތައް ގިނަވެ ގިނަ ޢިލްމުވެރިންތަކެއްގެ ދަރުސްތައް އާއްމުންނަށް ލިބިގެން ދިއުން.
3- އަދާލަތު ޕާޓީ ސަރުކާރުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުން.
4- ދީނަށް ލޯބިކުރާ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ މަސައްކަތްތައް ގިނަވުން.
5- ރޭޑިއޯއެޓޯލްގެ ދައުރު ރަނގަޅުވުން.

މިއީ ދިރާސާގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ހުރިގޮތެވެ. ގިނަބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ދީނީހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވެގެން ދިޔަ އެންމެ ބޮޑު އެއްސަބަބަކީ ކުރީގެ މައުމޫނުސަރުކާރުގައި ދީނީ ދަޢުވަތަށް އޮތް ހުރަސްތަކާއި ހިފެހެއްޓުންތައް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ދޫކޮށްލައި ދީނީ ދަޢުވަތު ދިނުމުގައި މިނިވަންކަންދިނުމެވެ. މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން ޢިލްމުވެރިން އެބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ޢިލްމު އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި އާއްމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެން ދިޔައީއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ޔަޤީނުންވެސް އެނގޭކަމަކީ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެގެން ދިޔަކަމެވެ. ބަންގިގޮވީމައި މިސްކިތަށް ނަމާދަށްއަރާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެގެން ގޮސްފައިވުމެވެ. ދަރުސްތައް އަޑުއެހުމަށްޓަކައި ދާމީހުން ގިނަވިކަމެވެ. ވަރަށްގިނަ އަންހެން ކަނބަލުން އެކަނބަލުންގެ އައުރަ ނިވާކުރިކަމެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލާދީނީ ފިކުރުގެ މީހުންގެއަޑު ކުރިއަށްވުރެ ބާރަށް އެއްވެސް ޖެހިލުމެއްނެތި ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި އިވޭ އިވުމަކީ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާމީހުން އިތުރުވެގެންދާކަމުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އަދި އެންމެ ބޮޑު ޢަލާމާތެވެ.

އެއްވެސް އޮޅުމެއް ނެތްގޮތުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވެގެންދާ، މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި، އެކަމާމެދު ނުރުހުންތެރިވާ ބަޔަކު ދީނާ ދެކޮޅު ޙަރަކާތްތައް އިތުރު ކުރާނެކަން ކަށަވަރެވެ. އެކަމުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުން މިހާރު އިންތިޒާމު ކުރެވެމުންދާ އިންޓަނޭޝަނަލް ފެންވަރުގެ މިޔުޒިކް ޝޯތަކާއި، ސެކިޔުލަރިސްޓް ހަރަކާތްތައް ގިނަވެގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ، އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ނަމުގައި ބަޔަކު މީހުން ފާޅުގައި ނުކުތުމާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައި ވަކިކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް މެނުވީ ނުދެއްކުމަށް ދެވޭ އިންޒާރުތައްވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަޞްރަޙުން ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ، ދިވެހީންގެ ގިނަބަޔަކީ ދީނީ މަޢްލޫމާތު އިތުރުކުރަމަށް ލޯބިވާބަޔަކުކަން މިފަދަ ދިރާސާތަކުން ހާމަވެގެންދާކަމާއި، އަދި ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން އެއަށް ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް އިތުބާރު ކުރައްވާކަމެވެ.Raajjeislam.com

No comments:

Post a Comment