Tuesday, April 27, 2010

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2013


ރައީސް ނަޝީދުހީއެއްނުވޭ ދެން ހޮވޭނެހެނެއް. ބަހުގައި ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެނީއޭ ވިދާޅުވިއަސް ޢަމަލުން އެކަމެއް ނުފެނޭ. ޚާއްސަކޮށް މިރާއްޖޭގެ މެޖޯރިޓީކަމުގައިވާ މުސްލިމުންގެ އިޙުސާސްތަކުގައި ވަރަށް ގިނައިން އެމަނިކުފާނު ކޮޅުފައިން ޖައްސަވާ. ޢައިރު މުސްލިމުން ހިތްހަމަޖައްސަވައިދެއްވާތަން ބޮޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންކަމުން އަމިއްލަ އެޖެންޑާއެއް ގެންގުޅުއްވާހެންވެސް ހީވޭ. ޑރ.ޙަސަނުމެން ޖަމީލުމެން ދީނީ ތަޢްލީމު އުގެނިވަޑައިގެން ތިއްބެވިއަސް ވަރަށް މުނާފިގު ގޮތަކަށް ބައެއްފަހަރު ކަންތައް ކުރައްވާ. އެހެންކަމުން އެބޭފުޅުން ކަންތައް ކުރައްވަފާނެގޮތަކާ ދޭތެރޭވެސް ޝައްކު. ޔާމީނާއި ތަސްމީނު އެއްގޮތަކަށްވެސް ކަމަކުނުދޭ. ޑރ.ވަހީދު ކުޑަކޮށް ދީނީ ކަންތައްތަކާއި އުޅުއްވައި، ޢައްމާފޮތް ފަރިތަކޮށްލީމަ ރަގަޅުވާނެ. އެކަމަކު ކުއްޓިކަމަކު ނުދޭ. އެއީ މާ ކިބުރުވެރި ބޭފުޅެއް. ޢަދާލަތު ޓީމު ރަގަޅު. އެބޭފުޅުންނަށް ވެރިކަންވެސް ކުރެވޭނެ

ތތ: އަހަރެންގެ ވޯޓް ޙަސަނަށާއި ޖަމީލަށް.


ދުންމާރި: އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އެވާ ޖޯޑަކީ އަޅުގަނޑު ވޯޓު ދޭނޭ ޖޯޑެއް ނޫނެވެ. ސަބަބަކީ އެ މީހުންގެ ޕޮލިސީތައް ހުންނަނީ އެނބުރޭ ވަހުތާނެއްގެ ގޮތުގައިކަން މިދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. ޑރ. ސަޢީދުއާއި ޑރ. ޖަމީލުގެ ޖޯޑު ރަނގަޅެވެ.


ޑރ. ވަހީދުއާއި މުހައްމަދު ނަޝީދުވެސް ރަނގަޅެވެ. ތަސްމީނުއާއި އުމަރު ނަސީރާ ވުމުން އަހަރެންނަކަށް އެހާ ކަމަކު ނުދެއެވެ. އުމަރު ހުރުމުން، ގައުމުގެ ހިނގުން މިއަދު މި އޮތްފަދަ ގޮތަކަށް ވުން ގާތެވެ. މިހާރު ވެރިކަމުގައިވެސް އެ ހުންނެވީ އެފަދަ ގޮތަކަށް އުޅުއްވި ބޭފުޅެކެވެ. ޕީއޭ ގެ ޖޯޑުވެސް އެހާ ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ. ތަސްމީނުއާއި ޔާމީނާ އެއްކޮށް ނިކުމެއްޖެނަމަ މާ ރަނގަޅުވާނޭކަމަށް އަހަރެންނަށް ފެނެއެވެ. ދެން އޮތީ އަދާލަތުގެ ޖޯޑެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ޝަހީމަކީ އަދި ކުޑަ ކުއްޖެކެވެ. ގައުމު ހިންގޭނެހާ ގާބިލު ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ. ދެވަނަކަމަކަށް، އަދާލަތަށް ގައުމުގެ ވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެ މީހުންރަނގަޅު ވާނީ އަބަދުވެސް ދީނީ މިނިސްޓްރީ ހަވާލުކޮށްފައި ބޭތިއްބުމެވެ. ގައުމެއް ހިންގުމަކީ ބޮޑު މަންޒަރު ބަލަން އެނގެ ހިންގުންތެރިންނަށް ކުރެވޭނޭ ކަމެކެވެ.


ފިސާރި: ދުންމާރީގެ ވިސްނުން ބަދަލުކުރުމަށް އަޅުގނޑު އިލްތިމާސްކުރަން ގައުމު ހިންގާކަށް ކޮންމެހެން ޕީއެޗް ޑީ އެއް ނުވަތަ އިގިރޭސި ތައުލީމެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ . ގައުމަށް ބޭނުމީ އިހުލާސްތެރި ތެދުވެރި ދީންވެރި ދީނަށް ލޯބިކުރާ ދީނުގެ ކަންތައް ދަންނަމީހެއް އެގޮތުން އަދާލަތާއި ދެކޮޅަށް ތިޔާ ފާލުކުރި ހިޔާލަކީ ލާދީނީ ހިޔާލެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން .


ޗުއްޕާޑި: ދުންމާރިގެ ކޮންމެ ކޮންމެކޮމެންޓަކުން ދުވަނީ ހަސަދާގެ ކުނިވަހެވެ. ފަސާދާގެ ހުޅުގަނޑު ހިތުގައިފުރިގެންގޮސް ބޭރަށްނުކުމެ ވަރަށްބޮޑަށް ފާޅުވާން ހުރިކަން އެނގެއެވެ. އިސްލާމްދީނަކީ ގެއާއިމިސްކިތާދެމެދުގައިވާ އެއްޗެއްކަމަށް ދުންމާރިއަށް ހީވިކަމުގައިވިޔަސް އެއީ މާފުޅާ، ވައިޑް ދީނެކެވެ.


އިބްނު ޔޫސުފް: ޝަހީމް އާއި ޑރ. ޝިހާމް


ހުސެން: މަ ވޯޓު ދޭނީ އަދާލަތަށް...


ދާހިތް: ޒަކީއާއި ޝަހީމް މިފޮޓޯއިން އަސްލު ނުފެންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވެއެވެ.


އަހްމަދު: އަޅުގަނޑު ވޯޓު ދޭނީ ތަސްމީން އަދި އުމަރަށް. އެއްވެސް ހާލެއްގައި އަންނި އަކަށް ވޯޓެއް ނުދޭނަން.


ދިރާސާ: މިހާރު ޓީމުތައް އެކުލަވާ ލެވިފައިވާ ގޮތަށް ނުކުމެއްޖެ ނަމަ ފުރުތަމަ ބުރުން އެއްވެސް ބަޔަކަށް ފަންސާސް ޕަސެންޓް ނުލިބޭނެ އެވެ. އެހެންނޫން ތަސްމީނު ޑރ.ޙަސަން ސައިދު އެކުގައި ނުކުމެއްޖެ ނަމަ ފުރަތަމަ ބުރުން ވެސް ކާމިޔާބު ވުން ވަރަށް ގާތް.


ކުޑަ ޝަހީދު.(ފޮރިން):ހަސނަށް ވޯޓް ދެނީ ހަންގަނޑު ރީތި ވެފަ ދޮން ވީމަނަ ދޯ. މައުމޫނު ފަދައިން. އަންހެން ވެރިން ބަލާނީ އޮމާން ދޮން ހަންގަނޑަކަށް. މަޑު އަތަކަށް. އެހެންޏާ ފަހެ ހަސަނަކީ އެއްވެސް ސަރުކާރަކުންދޭ މަޤާމެއްގާ ސާބިތު ވެވުނު މީހެއްނޫން. ކަމެއް ދިމާ ވާއިރަށް އިސްތިއުފާ ދޭ މީހެއް. ކިހިނެއް ޤައުމެއްގެ ރައީސަކަށް ހުރެވޭނީ. އެހާ ލާ ދީނީ މީހެއް.


ޢަބުދުﷲ ޢައްޒާމް : 2013ގެ ބޭއްވޭ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީ ކުރިމަތި ލުމަކީ އެހެން ޕާޓީތަކަށް ހުރި ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށްވާނެ! ޢަދާލަތާއި ނުލާއި ﷲ އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ އެހެން އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް ވެރިކަމެއް ކާމިޔާބެއްނުވާނެ! ޤައުމާއި ދީނަށް ޓަކައި ހަމައެކަނި މަސައްކަތް ކުރާ ޕާޓީއަކީ ޢަދާލަތު ޕާޓީ!


މުޢާޛު: ރައީސް ނަޝީދުހީއެއްނުވޭ ދެން ހޮވޭނެހެނެއް. ބަހުގައި ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެނީއޭ ވިދާޅުވިއަސް ޢަމަލުން އެކަމެއް ނުފެނޭ. ޚާއްސަކޮށް މިރާއްޖޭގެ މެޖޯރިޓީކަމުގައިވާ މުސްލިމުންގެ އިޙުސާސްތަކުގައި ވަރަށް ގިނައިން އެމަނިކުފާނު ކޮޅުފައިން ޖައްސަވާ. ޢައިރު މުސްލިމުން ހިތްހަމަޖައްސަވައިދެއްވާތަން ބޮޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންކަމުން އަމިއްލަ އެޖެންޑާއެއް ގެންގުޅުއްވާހެންވެސް ހީވޭ. ޑރ.ޙަސަނުމެން ޖަމީލުމެން ދީނީ ތަޢްލީމު އުގެނިވަޑައިގެން ތިއްބެވިއަސް ވަރަށް މުނާފިގު ގޮތަކަށް ބައެއްފަހަރު ކަންތައް ކުރައްވާ. އެހެންކަމުން އެބޭފުޅުން ކަންތައް ކުރައްވަފާނެގޮތަކާ ދޭތެރޭވެސް ޝައްކު. ޔާމީނާއި ތަސްމީނު އެއްގޮތަކަށްވެސް ކަމަކުނުދޭ. ޑރ.ވަހީދު ކުޑަކޮށް ދީނީ ކަންތައްތަކާއި އުޅުއްވައި، ޢައްމާފޮތް ފަރިތަކޮށްލީމަ ރަގަޅުވާނެ. އެކަމަކު ކުއްޓިކަމަކު ނުދޭ. އެއީ މާ ކިބުރުވެރި ބޭފުޅެއް. ޢަދާލަތު ޓީމު ރަގަޅު. އެބޭފުޅުންނަށް ވެރިކަންވެސް ކުރެވޭނެ. އެކަމުކު އަދި ތަންކޮޅެއް އަވަސް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވަން. ރަގަޅު ދަނޑިވަޅެއްގައި ކުރިމަތި ލައްވަން އިހަށް މަޑުކޮށްލައްވާ


ރަހާ: ހީއެއްނުވޭ ޒަކީ އަދި އަދާލަތު ޖޯޑު ފެންނާނެހެން. އަޅުގަޑަށް ހަމަގަބޫލުކުރެވެނީ އަންނިހެން ދެންވެސް ހޮވޭނީ އެހެންމިބުނީ ސަރުކާރާ ހަވާލުވިއިރު ގައުމުގެ ހާލަތުހުރިގޮތުން ގެނައި ބަދަލުތަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހުނަސް އެކަންތަށްތަކަކީ އަޅަންމަޖުބޫރުވި ފިޔަވަޅުތަކެއްކަން އެގި ކަންތަށްތަށް ސަރުކާރަށް ކުރެވެންފެށީމަ މީހުންގެ ތާއިދުއިތުރުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ. މިހާރު މިތިބިމީހުންގެ ތެރެއިން އަންނިހާ ހިތްވަރުގަދަ ކެރޭ މުރާލިމީހެއްނެތް، ނޫން މައުމޫނު ކުރިމަތިލައިފިއްޔާ މަންޒަރުބަދަލުވެދާނެ


އަޙްމަދު:އަޅުގަނޑުގެ ގޭތެރެއިން ޔަގީނުންވެސް 11 ވޯޓް އަދާލަތު ޕާޓީއަށް


އަންމަޑޭ: އޭ ކޮބާ ޑރ.މުނައްވަރު؟


ަހުމަދު: ހަސަނާއި ޖަމީލަށް


ޒަކީ: އަމްދަކުން މަށެއް ނޫން ނައިބު ރައީސް އަކީ... ތި އޮތީ އޮޅިފާ...... އެކަމަކު މަ ނެތަސް ހޮވޭނީ އަންނި ގެ ޖޯޑު.. މަގޭ ވޯޓު އެ ޖޯޑަށް!!!!!!


އަހުމަދު: ޕީއޭ. ޔާމީން އަކީ މިއަދު މިގައުމު މިއޮށް ހާލަތުން އެހެން ރަގަޅު ހާލަތަކަށް ގެން ދެވިދާނެ ގާބިލް ބޭފުޅެށް.


އެ -މޭން:ވޯޓް ދޭނީ ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ކެނޑިޑޭޓަށް


ފަޔާޒް: އަހަރެން ވެސް ވޯޓުދޭނީ އަދާލަތަށް


ސަދާއަދާ: އަދާލަތު ޓީމަށް، އަހަރުމެންގެއިން، 13 ވޯރޓް، ޑރ.ޝަހީމުތަކިޔަނީ ނޫނީ ޝައިޚް ޝަހީމުތަ؟ ވަންމޯތިން... ޑރ ޝިހާމްގެ ކުރު ތައާރަފެއް ދީބާ؟ ކޮންމެސް ބޭފުޅަކު؟


މާލި:ދުއްމާރި ބުނިހެން ތަސްމީނާއި އުމަރުގެ ޖޯދެއް ކަމަކުނުދޭ ލަފާކުރެވެނީ ތަސްމީނާއެކު ނުކުންނަވާނީ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދުހެން. ނުވަތަ ޢައްސާން މައުމޫން ހެން. އެހެން ވެއްޖެނަމަ ރަގަޅުކުރިއެރުމެއް ލިބިދާނެ. އެމްޑީޕީކަމަކުނުދޭ! ފޮޓޯއަށް ބަލާނަމަ އެންމެ ރަގަޅީ ގައުމީ ޕާޓީ އެކަމަކު އެއީ އެހާވަރުގެ ހިތްވަރެއް ހުރި ބައެއްހެނެއް ހީއެއްނުވޭ! އަޑުއިވިފައިވާގޮތުގައި ޔާމިނާއެކު ނުކުންނަވާނީ މުހައްމަދު ނަޝީދު (ކުއްޓި) އެހެން ވެއްޖެ ނަމަ އެކަން ކާމިޔާބުވުމާއި ވަރަށް ކައިރި. އެއީ މިގައުމުން ނެގޭނެ އެންމެ ރަގަޅު ޖޯޑަށް ވާނެ. "ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތެއް"


ހަލީމުގެ އާއިލާ: ވޯޓުދެއްވާނީ އަދާލަތަށް
2 comments:

 1. Magey Hiyaalu.
  DRP akae olhigenves votea nudheynan. just because if they won the election Fraasheem is going to be the Islamic Minister.

  MDP alae ves nudheynan. a e 100% laadheenee jamaa athea.

  PA akae ves nudheynan ekam Practical Arts mi gadeegai kurahaanan. dho siru.

  Adhaalath kurimathi laifi nama dheynan ekma furagas dheefinama nudheynan.

  Hassan Saeedh ae ves nudheynan. a e maa munaafiqu kan bodu meehe.

  conclusion:
  v.gina githae visnijje. enmenves dhas kurevijje. rangalhu meehaku nufenunu. dhen ninmumakee 2013 gai vote nulun. vote liyas baathilu votea lun. mi goe salhi vaane.
  mi bunelee kurukoe fonikoe.
  mi comment akee carbon neutral comment ea.

  ReplyDelete
 2. carbon neutral Nasheedh ge v.bodu massalaea.
  enme fahun addu link road gai hingi nurakkkaatheri acccident gai gellun libunu 2 dhivehi ru. ea rue vanee medhun bidhifai. a nea rukuge bolae v.bodae gellun libi mihaaruves eaves faruvaa ea nulibi ebahuri.

  mi kanthakakee thimaavesheege bappa kamae vaan ulhey Nasheedh alhaa nulai doo kolla varuge kamakae nuvaathee dhannavan.
  Siru please mi vaahaka blog gai jahaala dheebala.

  ReplyDelete