Sunday, April 11, 2010

އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޯއެވެ!


ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު ޙަސަން

[އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޯއެވެ! އިބަރަސްކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅަށް އަޅުކަންކުރަން އިބަރަސްކަލާނގެ އެންމެ ރުހިވޮޑިގެންވާ ގޮތަކީ ކޮބައިކަން މިއަޅާއަށް އެނގޭނަމަ، އެގޮތަކަށް އަޅުކަން ކުރީމުހެވެ. ނަމަވެސް، މިއަޅާއަކަށް އެގޮތެއް އޮޅުމެއް ނުފިލައެވެ.]
(އަލްބިދާޔަތު ވައްނިހާޔަތު ޖިލްދު: 2 ޞަފްޙާ: 237) އިތުރަށް

No comments:

Post a Comment