Tuesday, April 6, 2010

ހަޑިހުތުރު ބަހުން މާތްﷲ އަށާއި ރަސޫލާއަށް މުޚާތަބު ކުރުމުން


އަޅުގަނޑު ތަފާތު ގައުމުތަކުގެ މީހުންނާއިއެކުވެސް ދީނުގެ ވާހަކަ އާއި ސިޔާސީ ވާހަކަ ދައްކާ ހަދަމެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހީންގެ ތެރެއިން ދިމާވި މުސްލިމު ނޫން މީހުންނާއި އެމީހުންގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ވައްޓަފާޅި ވަރަށް ތަފާތެވެ. ތަފާތަކި ގަދަރު ކުރުމުގެ ތަފާތެވެ. ދިވެހީންގެ ތެރއިން މިފަދައިން ދިމާވާ މީހުން ހަމަ ސީދާ ރަސޫލާއަށް ވެސް ނިސްބަތް ވާހަކަ ދައްކަނީ އެންމެ ބާޒާރުމަތީ ބަހުރުވައިންނެވެ. ބޭރު މީހުން ވަހަކަދެއްކުމުގައި ގަދަރުކުރެއެވެ. މިތަފާތު ހުރުމުންދިވެހި މުސްލިމު ނޫން މީހުންގެ ބޭނުން އަޅުގަނޑަށް އިހްސާސް ކުރެވެއެވެ.
މިވަގުތު ދިވެހި ގައުމުގެ ކަންތައްތައް މިދާގޮތުން އަދި މާގިނަ ދުވަހެއްނުވެ މިފަދަ މީސްމީހުންނަށް އާންމު ތަންތަނުގައި ދީނާއި އިދިކޮޅަށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ދިވެހި މުސްލިމުންނަށް އަޅުގަނޑުގެ ނަސޭހަތްތެރިވާނީ މިފަދަ މީސްމީހުންނާއި ދިމާވެ ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހުނަސް ރުޅި އިސްނުކުރުމަށެވެ، ނޭނގޭ ހިސާބަށް ދިޔުމުން ތިމަންނާއަށް ތިސުވާލުގެ ޖަވާބެއް ނޭނގެއޭ ބުނެ ނިންމާލުމަށެވެ، ފަހުން ، އެނގޭ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ މީހަކާއި ސުވާލު ކުރާށެވެ، ހަޑިހުތުރު ބަހުން މާތްﷲ އަށާއި ރަސޫލާއަށް މުޚާތަބު ކުރުމުން އެކަން އެހެން ނުކުރުމަށް އެދޭށެވެ . ދެންވެސް ހުއްޓާނުލިއްޔާ އެމީހެއްގެ ކައިރިން ދުރުވެގަންނާށެވެ. އަދި އެއްވެސް ގޮތަކަށް އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ހަޑިހުތުރު ބަހުން އެއިން މީހަކާއި މުޚާތަބު ނުކުރާށެވެ. އިސްލާމް ދީނަކީ ތަޅާފޮޅުމަށް ބާރުއަޅާ ދީނެއްކަން ދެއްކުމަކީ އެމީހުންގެ ފުރަތަމަ މަގުސަދެވެ. މި ފުރުސަތު ހަމަ ހިލާ ނުދޭށެވެ. އިތުރަށް


No comments:

Post a Comment