Tuesday, April 27, 2010

އެހެންނޫންވާނީ ދެސޭހުން އެކަޗެއްނުކިޔާނެ


އަލި: މިހުރިހާކަމެއް މިދިމާވަނީ މިއުޅޭތުބުޅި ގުރޫޕާހެދި އެހެންނޫންވާނީ ދެސޭހުން އެކަޗެއްނުކިޔާނެ!!!!

ރއްދުދޭމީހާ:: ދެ ޝޭހުން އެކެއްޗެއް ނުކިޔުން އެއީ މައްސަލެއް ނޫނެވެ. އެއީ މައްސަލަޔަކަށް ވަނީ ދީނުގެ ތަނެއްދޮރެއް ނޭންގޭ "އަލި" މެން ފަދަ މީހުންނަށެވެ. ޝޭހަކު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ ކީރިތި ޤުރުޢާނާއި ރަސޫލާގެ ސައްހަ ހަދީޘްތަކުން ހެކި ގާއިމުކުރަމުން ކަމުގައިވާނަމަ އެކަމެއް ގޯސް ކުރުމަކީ އެއްވެސް މީހަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ތުނބުޅިޔާ ބެހޭގޮތުން އެފަދަ ޙިޔާލު ތަފާތުވުމެއް ވާކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް އެނގިފައެއް ނެތެވެ. "އަލި" އަށް އެފަދަ އިޙްތިލާފެއް އެނގޭނަމަ އަޅުގަނޑަށް ބުނެދީބަލާށެވެ. murasil.com

No comments:

Post a Comment