Monday, February 4, 2013

ސިޔާސީމީހާ ދޮގު ނުހަދާނެބާ؟

ސިރޫ އާޓްސް

އަހަރެންނަކީ ދޮގުގެ އާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތެކެވެ. އެކަމު މިހަދަނީ ތެދެވެ. އަހަރެމެންނަކީ ދުނިޔޭގައި އުޅޭބަޔެއްކަން ބައެއް މީހުންނަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ. އެއީ އަހަރެމެންގެ ކުޅަދާނަކެމެވެ. އަހަރެމެން އެފަދަ ކުޅަދާނަކަމާއި އެކު މުޖުތަމަޢުގައި ފެތުރިގަތުމަކީ އަހަރެމެންނަށް މާކަ އުނދަގޫ ކަމެއްނޫނެވެ. އެކެއްގެ ދޫމަތީން އަނެކެއްގެ ދޫމަތީން ފެތުރިގަންނައިރު އަހަރެންމެން ހާދަ މަޖާނަގަމެވެ. އެއޮތީ ވާކަކެވެ. އަދި އެންމެ މޮޅުކަމަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގައި އަހަރެމެން މަރުނުވެ ނުވަތަ މަރުވެއްޖެނަމަ ކުނިވެ ފަނާވެގެން ނުދާގޮތަށް ހެދުމަށްޓަކާއި ތަފާތު ޓެކްނޮލޮޖީތަށް އުފައްދާފައި ވާކަމެވެ. އަހަރެމެންގެ އަޑު، އަބަދާއި އަބަދު އިވޭނޭހެން ބޮރޯޑްކާސްޓް ކުރަމުންދާ ޗެނެލްތަކުގެ ވާހަކަ ފޮނިކަނޑާލަން މިތާ ބުނެލަމެވެ. މީޑިޔާއަކީ އެންމެ ފަސޭހައިން އިންސާނާއަށް ހަމަލަދޭ ހަތިޔާރުކަން ސިޔާސީ މީހުން ކައިރީ ނުބުންޏަސް އެމީހުނަށް އިނގޭނެކަށް އަހަރެންނަށް އިގެއެވެ.
މައިކްރޮސްކޯޕެއް އަޅައިގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް އަހަރެމެން އުޅޭނޫޅޭ ތަންތަން ބަލައިފިނަމަ، އަހަރެމެން އެންމެ ގިނައިން ފެނި ނުވަތަ އިވިގެން ދާނީ ސިޔާސީމީހުން ޖަމާވާތަންތާގައެވެ. ޚާއްސަކޮން އެމީހުން މައިކަށް ބުރުވާ ކުޅުތަކުތެރޭގައެވެ. ސާބަހެވެ. ހަމަ ތިއިންނަނީ އަހަރެން މިކަނޑާ ފޮނިތަށް ކިޔާލަ ކިޔާލައެވެ. އެކަމު އަދިވެސް ފޮނިކަނޑާލާނަމެވެ. ރުޅިގަދަ ނުވައްޗެވެ. އަހަރެމެން ދުނިޔެއަށް އަންނަގޮތް ބުނެދެން ހެއްޔެވެ. އެކަމު މީ ވަރަށް ބޮޑު ސިއްރެކެވެ. މަޖްލިސް މީހާ ހަދާހެން ލީކް ނުކުރައްޗެވެ. ސިޔާސީ މީހާގެ ސިކުނޑީގައި އަހަރެމެން އުދާސް ވެލާ ކެކިގަނެ ތެޅިގަންނަ ގަޑިޖެހުނީމާ ފުންމައިގެން ތެދުވެހުއްޓާ ދޫމަށްޗަށްލާ ދުންމާރިއެއްގެ ތެރޭން ބޭރުކޮށްލާހެން އަނގަތެރެއިން ބޭރުކޮށްލައެވެ. އެއީވާ ބިރުވެރި އެކަމު މަޖާވެސް ގަޑިއެކެވެ. ދެން އަހަރެމެން ތެޅިގަންނަނީ ކައިރީގައި ތިބި މީހުންގެ ކަންފަތްތެރެއިންލާފަ ސިނކުނޑިއަށް ވަދެގަނެވޭތޯއެވެ. އެގަޑީގައި އަހަރެމެން ތިބެނީ ނިކަން ނަލަ ވެލައިގެންނެވެ. އެކަމަކު ބުނަންހެއްޔެވެ. ނުރައްކާ ކުލައެއްގެ ސިކުނޑި އެއްނަމަ ސަހަރޯއެވެ. މިކަލަ ފޮނިކަނޑާ ގަޑިތަކުގާ އެއީ ދެން ކޮންވާހަކައެއް ހެއްޔެވެ. އަހަރެން އުފަންވި ސިކުނޑިއާއި އަހަރެން ވަތް ސިކުނޑީގެ ކުލަ ދިމާވާނަމަ އަހަރެން ބައިންދާނީ ވަރަށް އިއްޒަތުގައިއެވެ. އެހާވެސް އަހަރެން ދެކެ މޮޔަވާނެއެވެ. އަހަރެން މީ ވިހަގަދަ ހަރުފައެއް ކަމަށް ވިޔަސް މެއެވެ. ކަހެރުވަކެކޭވެސް ހިތަން އެރިއަކަ ނުދެމެވެ. އަދި ބުނަން ހެއްޔެވެ، ސިޔާސީ މީހާ އަހަރެމެން ނިކަން ބޮޑު އަގުގައި ވިއްކާވެސް ހަދާނެއެވެ. އަހަރެމެން ބަޅުކޮށް ތިއްބާ ތެދުކުރެވޭތޯވެސް އެވެރީން ނިކަން ބަލާނެއެވެ. ވަރަށް ގިނަ މީހުން ބިޔަ އަގުތަކުގައި އަހަރެމެން ގަނެ ހަދައެވެ. މޮނިއުމެންޓްގެ ނަމުގައި ވިއްކާލި ދުވަހަކީ އަހަރެން ހަނދާނުން ފިލައިގެން ދާނެ ދުވަހެއް ނޫނެވެ. 8 ފެބްރުައަރީ ދުވަހު ވިއްކާލި ބަޣާވާތަކީ ދިވެހީންނަށް ޤިޔާމަތް ދުވަހުން ނޫނީ ޙަޤީޤަތް ނޭނގޭނެ ފަދަ ކަނޑުއަޑީގައި ފޮރުވިފައިވާ ވަރުގަދަ އަގުބޮޑު އިތާ މުތުތަކަށް ހަދާލަނީއެވެ. ދެން މިތަންކޮޅު ކިޔާލާފއި ނޫނީ ހުއްޓާ ނުލައްޗެވެ. އަހަރެން އެންމެ ފޫހިވަނީ އަހަރެންގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދާބަލާ އަހަރެން ނެތިކޮށްލަން އުޅޭ މީހުން ދެކެއެވެ. އެކަމު އެއީ ވަރަށް މަދުބަޔެކެވެ. އަހަރެންގެ އެނަފުރަތާއި އެކުވެސް މީސްތަކުން އެމީހުންނަށް ނިކަން އިތުބާރު ކުރެއެވެ. އޭގެން މީހަކު ފެނިއްޖެނަމަ އަހަރެމެން އަޅާއިތިކޮށް ދުވެ ފިލަމެވެ. އެފަދަ މުއުމިނުންނަކީ ތެދުގެ އެކުވެރީންނެވެ. އަހަރެމެންގެ އެކުވެރީންނަކީ މުޅީން ތަފާތު ބަޔެކެވެ. އަހަރެމެންނާއި ތެދާއި ދެމެދު ހިނގާ ޒުވާބުތަކާއި ހަގުރާމަތަކުގެ ވާހަކަ އަކީ ވަރަށް ދިގުވާހަކަ އެކެވެ. ތިބާއަށް ވަގުތު ދިނުމަށް ދެން އެވާހަކަތަށް އެހެން ދުވަހަކަށްބާއްވަން ވީ ދޯއެވެ.

Read more...

Monday, December 24, 2012

'Rape-provoking' miniskirts and crop tops banned by king of Swaziland with offenders facing six months in jail

Police in the small African kingdom of Swaziland have banned women from wearing miniskirts and midriff-revealing tops saying they provoke rape. Offenders face a six-month jail term under the ban, which invokes a colonial criminal law dating back to 1889. “The act of the rapist is made easy, because it would be easy to remove the half-cloth worn by the women,” police spokeswoman Wendy Hleta was quoted as saying by Independent Online on Monday. The ban also applies to low-rise jeans. Advertisement “They will be arrested,” she said.Hleta said women wearing revealing clothing were responsible for assaults or rapes committed against them.Read More

Read more...

Tuesday, November 20, 2012

'I want my man dead or alive': Swedish woman accused of having sex in flat with SKELETONS after police find 100 body parts

A 37-year-old woman allegedly kept skeleton parts in her flat so she could have sex with them. The Swedish woman is suspected of using 100 parts, which included six skulls and one backbone, in ‘sexual situations’ and was charged with violating the peace of the deceased, prosecutors said. Police also allegedly found CDs titled ‘My Necrophilia’ and ‘My first experience’ as well as photos in which a woman is seen kissing and hugging the skulls, reported Swedish news agency TT. The woman, who comes from south-western Sweden, was charged at Gothenburg District Court today, but has denied the allegations - claiming she collected the bones out of historical interest. The Goeteborgsposten newspaper alleged that she wrote on an internet forum a few years ago: ‘My morals set my limits and I'm prepared to take the punishment if something should happen. 'It's worth it. I want my man like he is, whether he is dead or alive. He allows me to find sexual happiness on the side.’ Photos from a morgue were found hidden in the woman's home, as well as a drill and body bags, reported French news agency AFP. But police have found no proof that she was a grave-digger. The woman, who has admitted that the items were kept in her apartment but denies doing anything wrong, was arrested in September and faces up to two years in jail if found guilty. 'Some of the photos show a woman licking a skull,' prosecutor Kristina Ehrenborg-Staffas told The Local newspaper in Sweden. 'We claim it’s her, but she claims it's someone else and she found the pictures on the internet.' She sold three skulls and a spine to a person in Uppsala earlier this year, prosecutors said. An access code to a morgue was also said to have been found in her apartment by detectives. 'I want my man like he is, whether he is dead or alive. He allows me to find sexual happiness on the side' What woman 'wrote on an internet forum'
Read more...

'Manhattan Madam' sentenced to six months in jail as lawyer claims she was trapped by sting in which undercover cop watched two women have sex

'There is nothing glamorous about prostitution,' said Erin Duggan of the Manhattan District Attorney’s office. 'Anna Gristina rented women’s bodies for profit, which makes her a pimp. That also makes her a felon, and the court has now issued that judgment.'Read more
Read more...

Does eating chocolate make you clever? New research suggests it may help you win a Nobel prize, at least..

Does eating chocolate make you clever? It seems that might well be the case after scientists in New York found the higher a country's chocolate consumption, the more Nobel laureates it spawns. The new research, published in the New England Journal of Medicine, is tongue-in-cheek, admits the lead author to Dr. Franz Messerli. But nonetheless, the results did show a surprisingly powerful scientific correlation between the amount of chocolate consumed in each country and the number of Nobel laureates it produced, he wrote in the journal.Read More
Read more...

Thursday, November 8, 2012

'I'm good at giving women orgasms': Married preacher and father-of-four is accused of smutty talk, sending sexual e-mails and groping secretary

A married preacher told his secretary 'I'm good at giving women orgasms', a tribunal heard. Ewa Sycz, 30, claims that father-of-four Alex Trott would try and grope her and pester her with questions about her sex life. Mr Trott, an ordained minister in the Spiritual Freedom Church, allegedly asked her whether she had 'any sexual needs', if she enjoyed oral sex and told her he was good at giving women orgasms. The Polish divorcee said that 64-year-old Mr Trott sent women staff smutty emails and YouTube videos. He allegedly told Miss Sycz that 'English girls were easy' and she 'should not be different'. He would stare at her, try to tickle her and once tried to massage her, she told Central London Employment Tribunal. Miss Sycz, of Willesden, north-west London, has already received an out-of-court payment of £18,000 from her former firm Pace Security Services. She had accused two bosses from the Uxbridge, Middlesex-based firm of sexually harassing her when she worked for them in Camden, north London. She also alleged that she was unfairly dismissed from her £19,200-a-year post in January last year. The firm settled her case out of court in September last year without any admission of liability. Miss Sycz is now bringing a second tribunal claim against the guarding company, which employs 200 people, for victimisation. She is seeking a further £12,000 in compensation. She says it broke the terms of their confidentiality agreement by revealing her payout to Mr Trott. He was the building manager at her workplace but employed by another firm, Workman Limited. He then allegedly gossiped to other staff, saying she was now 'rich for life' from invented sexual harassment allegations. Miss Sycz told the tribunal that Mr Trott often tried to talk to her about sex and to tickle her 'love-handles'. Miss Sycz said: 'I avoided his touch and tried to keep him at a physical distance. 'Mr Trott would frequently ask me to join him in his office to talk. 'During these conversations he would often introduce a sexual subject. 'He would discuss how a woman achieved orgasm. He said that he was very good at it. 'He also asked me about oral sex and whether women enjoyed it. It pretended to be trying to find out more about what women wanted but he meant me. 'When he discovered that I had separated, he would often speak about the sexual needs a single person had - me. She added: 'On one occasion, he asked me as a single person whether I had any sexual needs. I said that it was not appropriate to ask me such a question. 'He said that English girls were easy but I should not be different.' Mr Trott would also email her sexual jokes and smutty YouTube videos, she said. She said: 'Whenever he sent me or us the email based on the sexual subject, he would ask me to go to his office and say if I liked it. 'He would also ask me if the other female receptionist staff liked it and how they had reacted. The truth was when he sent the emails we would try to ignore them.' Read more
Read more...

Wednesday, November 7, 2012

California votes to mandate condoms in porn industry - but will it make the industry leave the state?

In a potentially threatening blow to California’s porn industry voters have passed a measure that will require condom use during production despite fear it could put Los Angeles’ porn industry dually under wrap. Passed by 55.9 per cent of voters on Tuesday, Measure B will additionally raise fees in adult film productions potentially driving out the industry from L.A., according to the ballot's opposition. Read more
Read more...

Nudity on in-flight entertainment unregulated, easily viewed by children

In the good old days, when you flew on an airplane, you and everybody else had to watch the same heavily edited, middle-of-the-road, fairly awful film or TV show on a tiny flickering screen suspended from the ceiling a few rows ahead of you. Read more
Read more...

Can't bear to be away from the office? The Bentley with SIX screens in the back so you can work while you commute (and just in case it all breaks down, there's a built in pen)

If you can’t bear to be away from the office then this luxury car might be the answer - by keeping you working on the move. The Bentley Mulsanne Executive Interior Concept is a fully operational mobile business suite which means that even traffic won’t hold you up. Read more
Read more...

Paedophile government scientist brought to justice 40 years on after victim spotted him staring at naked child on a bus

A child abuse victim who was assaulted four decades ago has finally seen her attacker brought to justice after spotting him on a bus staring through the window at a youngster. The victim was only eight when government scientist Leonard Davey abused her in her home. She reported him to the police after she found herself on a bus with him and by chance saw him looking at a naked child who was playing on a balcony. Read more
Read more...

Friday, November 2, 2012

Was rock guitarist's brain tumour caused by his PLAYING? Doctors speculate about link between professional musicians and condition

A brain tumour that nearly killed guitar teacher Martin Reed may have been caused by his music playing, he claims. The father-of-two started suffering from severe headaches and blurred vision in July - but his GP sent him home with nasal drops after diagnosing him with sinusitis. When the headaches continued Mr Reed sought a second opinion and was given the shock news he had a tennis-ball sized tumour behind his right eye. Doctors told him the tumour was so aggressive he was just two weeks away from death. The devastated 48-year-old was sent by ambulance to King’s College Hospital in London for emergency surgery. There he was surprised to discover that patients at King’s who had been diagnosed with the same tumour, called glioblastoma multiforme, were also musicians. His consultant Dr Ash Khan told him he had also treated an opera singer, a classical pianist and a jazz saxophonist. Mr Reed, who has been playing the guitar for 30 years, said: 'Dr Khan told me that my particular tumour was very rare and accounted for just four per cent of all tumours. 'He also told me it seemed to be prevalent in musicians because he’d had a classical pianist, an opera singer and a jazz saxophonist. He said it was a really weird coincidence, but he didn’t have a theory on why it could be.' Dr Khan isn’t the only medical expert who has made a link between the glioblastoma multiforme tumour and musicians. Mr Reed, from Herne Bay, Kent, said: 'After surgery when I started radiotherapy at St Thomas’ Hospital in London the staff there said to me: "We don’t half have a lot of musicians in here with what you’ve got!" 'I was amazed. It would be fascinating for a study to be done on this type of tumour because it seems to be too much of a coincidence. 'I’m no scientist, but I do know that with many musicians the cerebellum in their brain keeps growing. I don’t know if that’s got anything to do with it!' Mr Reed, who plays guitar for the Canterbury prog rock band Gizmo, is now recovering at home after undergoing six weeks of radiotherapy and chemotherapy following the five-and-a-half hour op to remove the tumour. He said: 'I can’t tell you what an emotional rollercoaster I’ve been on. My consultant told me that my tumour had only been there for about four weeks when I was diagnosed. 'To go from nothing to a tumour the size of a tennis ball within four weeks and then to be told you’ll be stone dead in another two weeks is just mind-blowing. 'I have literally stared death in the face and survived. I’m still stunned that I’ve come through it.' Mr Reed, whose partner Jenny Lancaster, 41, has been at his bedside since the diagnosis, said he was back playing the guitar within just three weeks of surgery. He said: 'I’m still very weak and shaky from the radiotherapy and chemotherapy, but I can play for about 25 minutes before I get too tired. 'I was really worried that I would wake up after the surgery and have lost my ability to play the guitar, but what’s amazing is that I can play it now better than ever.'
Read more...

Thursday, November 1, 2012

The little girls who reach puberty as young as six: Could junk food, plastic packaging and computer screens be to blame?

With her hair in bunches, Atlanta Carson looks like any other happy-go-lucky eight-year-old posing for her school picture. But behind the gap-toothed smile, there is much more on the mind of this year three pupil than play-dates and skipping games. When this photograph was taken, Atlanta was already experiencing the first signs of becoming a woman, with hair starting to grow underneath her arms. At a time when most little girls are used to cuddling up with their mothers, Atlanta sought hugs for another reason: she was suffering pre-menstrual tension, headaches and cramps. Her mother Emma, 32, from Stockport, says: ‘Atlanta was just eight when I was giving her a bath one night and noticed a few pubic hairs. A few months after this picture was taken, she had her first period. ‘But of course, at that age, she was nowhere near emotionally ready. When she first saw the blood, she thought she’d had a horrible accident. She’d say: “I don’t like it, Mum. When’s it going to stop?” It broke my heart to see my daughter’s childhood snatched away from her like that.’ But when Emma consulted her GP, she was shocked to be told that Atlanta’s hormones causing the changes in her body were considered to be in the normal range for a child her age. Studies across the world show the age that girls are physically maturing is falling all the time. Now doctors are revising their opinions of what is ‘normal’. And a startling number of children in Britain are beginning puberty at a shockingly early age. Many parents are stunned when they learn that, according to official NHS advice, early — or precocious — puberty is only diagnosed if breast or pubic hair growth ‘starts before the age of six to eight’. So what is causing this disturbing phenomenon? Doctors are unable to fully explain it — but one theory is that exposure to chemicals in the environment, processed foods and plastics that mimic the effects of hormones are triggering maturity sooner. Other studies have linked it to the fact that girls are generally gaining weight earlier in life thanks to better nutrition — while other studies have found a link to exposure to artificial light from TV and computer screens. More... Women become good cooks at the age of 55 - that is when they can cook a roast, rescue a meal... and FINALLY boil an egg Dressing your newborn as a pumpkin this Halloween? Children's charity warns against celebrity copycat parents 'objectifying' babies in outlandish fancy dress costumes Every decade, according to German researchers, the average age for the onset of puberty falls by four to five months. So girls who appear to be growing up faster than ever actually are. In girls, breast development is generally the first sign of adolescence. The most comprehensive U.S. research suggests this starts aged seven for 10 per cent of white girls, and 23 per cent of black girls — 15 years ago the percentages were half that. Studies show that black girls go into puberty so consistently earlier than white girls (regardless of weight or size) that researchers believe it is mainly down to genetic differences between the races — ie. the gene that triggers puberty is activated earlier in black children. A further study, published this month, shows precocious puberty is also affecting boys. It found it starts two years earlier than previously expected — at an average age of nine for black boys, and ten for white. Yet it seems parents — as well as primary schools — are finding it hard to adapt to the changes. Read More
Read more...

Businesswoman facing jail for taxi tryst says she couldn't have been having sex because she was on her period

A British businesswoman facing three years in a Dubai jail could not have had sex in the back of a taxi because she was on her period, her lawyer told a court today. Rebecca Blake, a £100,000-a-year recruitment consultant, is accused of stripping naked in the back of a Dubai cab and writhing on top of Irishman Conor McRedmond. Her lawyer Shaker Al Shammary told Dubai Misdemeanours Court the taxi driver made a malicious false accusation after rowing with Mr McRedmond over the fare. Mr Al Shammary also claimed the driver's account was inconsistent. The pair were also charged with consuming alcohol after admitting to a 10-hour drinking binge on the day of their arrest. Mr Al Shammary told the court: 'This is Dubai, not a mosque. Everyone drinks.' Ms Blake, 29, of Dorking, Surrey, and welder Mr McRedmond, 28, from Tullamore, County Offaly, were arrested on May 4 after meeting for the first time earlier that day in a hotel bar. Pakistani taxi driver Qaiser Khan, 29, said he picked the couple up at around 11pm after their all-day drinking binge, which had started with midday brunch and unlimited drinks. During the journey Mr Khan said he looked in his rear view mirror and noticed Ms Blake had taken her top off. She was straddling Mr McRedmond and was 'moaning for two minutes and making the sounds of a woman having sex', according to police records. He pulled over on Sheikh Zayed road when he spotted a police patrol car. He then asked Emirati policeman Abdullah Obaid Khamis, 22, to, 'Come and see what they are doing.' The officer said he found the pair having sex in the car and interrupted them by tapping on the window, the court heard. Read More
Read more...

Three-quarters of teachers fear easy access to hardcore porn through smartphones and the web is 'damaging' pupils

Three-quarters of teachers believe easy access to hardcore pornography through mobile phones and the internet is ‘damaging’ their pupils. Girls as young as 11 are dressing like ‘inflatable plastic dolls’ while young boys are developing ‘almost pathological’ attitudes to sex as a result, according to research. Some boys even admit to being unable to get to sleep without first viewing pornography while others are obsessed with getting a perfect body shape. The study reveals escalating concern about children’s exposure to sexual images. Teaching staff warn that children are developing warped views of relationships as they feel pressured to perform sex acts, use derogatory sexual language and even consider plastic surgery. They also blame books and television programmes with overtly sexual themes, such as the hit novel Fifty Shades of Grey and TV series The Only Way Is Essex, for the increased sexualisation of under-16s. A third of more than 500 teachers surveyed by the Times Educational Supplement said they believed the majority of their pupils aged 16 and under ‘regularly’ viewed hardcore pornography. Most of those questioned were from secondary schools but some were from primaries. Three in four said that easy access to explicit material was having damaging consequences on pupils. One said: ‘Children from as young as Year Seven (aged 11) are becoming over-sexualised. They feel under lots of pressure to perform sex acts.’ Another added: ‘Very overly sexualised language is becoming the norm when speaking to each other, and more so about each other.’ Some teachers warned that watching pornography had resulted in ‘awful’ behaviour of boys towards young women. They highlighted ‘constant inappropriate chat, and shocking knowledge of strange sexual practices from younger pupils’. Teachers also complained that pupils had become increasingly preoccupied with body image and plastic surgery. More than half said they knew a pupil who wanted surgery to improve looks. They also reported girls obsessed with make-up and tanning ‘to the detriment of study’. They warned that parents were ‘naive’ about the amount of pornography children could access. Kenny Frederick, head teacher of George Green’s School in East London, said easy access was a problem. She added: ‘Our pupils have to hand in their phones, so they are not viewing it in school, but you can’t control what they do outside.’ Mrs Frederick added that ‘sexting’ – where pupils send photos of their body parts on their phones – was a concern. The Daily Mail is campaigning for an automatic block on internet pornography, with adults having to opt in for access. The TES survey comes as an explicit NHS sex education website for teenagers has been accused by family values campaigners of encouraging ‘an unhealthy obsession’ with physical acts. Additionally, a study from Plymouth University published earlier this week found that children as young as 11 are becoming addicted to internet pornography, giving them ‘unrealistic expectations’ of sex. A Department for Education spokesman said schools are encouraged to provide pupils with good, age-appropriate sex and relationships education.
Read more...

Teenagers with smart phones 'have more sex because they have more access to the internet'

Teenagers with smartphones have more sex than those with ordinary mobiles, according to a new report. Teens who access the internet through their phones are also more than twice as likely to engage in sex with a person they met online than those without access, the study found. Those with smartphones are also more likely to be sexually active in general, and more likely to say they had been approached for sex online, researchers from the University of Southern California said. The study was presented at the annual meeting of the America Public Health Association. Researcher Eric Rice, from the university's School of Social Work, said that while smartphones do not directly cause teenagers to engage in potentially risky sexual behaviour, they do make it easy. 'It's a tool through which this sort of behaviour can happen,' Mr Rice said. Mr Rice said that, while parents have come up with strategies to monitor the online behaviour of their children on computers, they also needed to take account of the internet access provided by a smartphone. 'I don't know that we've thought through quite as clearly what it means for teens to have the internet on their phones 24 hours a day,' he said. Rice said sex education programs should start to include discussions regarding the risks of seeking sex online. In addition, parents should use this as an opportunity to begin a discussion with their teen about sexual health and use of technology, he said. 'I don't want parents to freak out,' said Mr Rice. The study involved about 1,840 high-school students in the Los Angeles Unified School District who were surveyed in the 2010 to 2011 school year. Five percent said they used the internet to seek sex partners, and 17 percent said they had been approached for sex online. The researchers plan to submit their study for publication in a scientific journal.
Read more...

Wednesday, October 31, 2012

Killer who told police 'I want the death penalty' finally gets his wish with execution tonight nine years after he shot dead his girlfriend

A convicted killer will finally get his wish today when he is executed for shooting dead his girlfriend. Donnie Lee Roberts was headed to the Texas death chamber at 6pm Halloween night for fatally shooting Vicki Bowen and stealing from her East Texas home to finance his drug habit nine years ago. During his trial the jury were shown a videotaped confession in which he said: 'I want the death penalty'. The 41-year-old had dropped out of a Louisiana drug treatment program, violating his probation for a robbery conviction, when he was charged with killing 44-year-old Vicki Bowen. Authorities said she was shot for refusing Roberts' demand for money. Her slain body was found by a colleague when she failed to show up at work. She lay covered with a blanket, face down in a pool of blood, having been shot twice in the head. Roberts was arrested at a drug house in Livingston, about 75 miles northeast of Houston, when a truck he stole from Bowen's home near Livingston was spotted there. Read more huffingtonpost
Read more...

Sunday, October 28, 2012

Together in hospital: Briton stabbed trying to save his 21-year-old girlfriend from biker gang sex attack in Thai beach resort

A young British tourist is recovering in a Thai hospital after being repeatedly stabbed by a mob as he tried to save his girlfriend from a pack sex attack. Jack Cole, 21, from Bath was stabbed in the face and body after the laughing youths grabbed his 21-year-old girlfriend April Clifton as they enjoyed a romantic stroll towards a boat pier in Ao Nang, in southern Thailand. After jumping to April's defence Jack was left to die in a pool of blood as the armed thugs fled.Read more
Read more...

Man wakes to find his girlfriend biting through his scrotum after falling asleep in the middle of an argument

One man has discovered first hand the old adage that hell hath no fury like a woman scorned - when his girlfriend woke him up in bed after an argument by biting straight through his scrotum. Tearing through the skin with her vicious bite, Linda Mendez, 40, was aggrieved after her 46-year-old unnamed boyfriend went to sleep before she had finished arguing with him. Walking to their bedroom at around 11.30 p.m. on Thursday, Mendez is said to have woken her sleeping partner by biting his scrotum and neck causing serious bleeding.Read more
Read more...

Boy, nine, died after his mother set him and his brother on fire as a punishment for smoking

A mother who killed her nine-year-old son by setting him on fire as punishment for smoking has been sentenced to 11 years in prison. Noluthando Nomavayi , 37, from Delft in Cape Town drenched her two sons with paraffin and set them alight when she discovered them smoking cigarettes in May 2011.Read more
Read more...

'Evil' Nigerian people smuggler used witchcraft to terrify girls into sex slavery

An ‘evil’ Nigerian people smuggler who used witchcraft rituals to force terrified children to work as sex slaves has been convicted of trafficking and rape. Young victims were raped, sexually abused and subjected to voodoo-style rituals once in the clutches of the trafficking ring. One girl had hair cut from her armpits by a man wearing feathers. Others were slashed with knives, forced to drink foul-smelling potions and had blood taken with syringes to ‘cast a spell’ over them. The girls were told they would die or never bear children if they tried to escape or revealed what had happened to them. The man responsible, Osezua Osolase, 42, was on the surface a recycling worker living in a terraced house in Gravesend, Kent. But he was in fact the British linchpin of a multi-million pound global child sex trafficking ring that used medieval ‘juju’ black magic to control its victims. His home was a secret staging post for vulnerable teenage orphans as they were smuggled from Africa to several European countries. Detectives discovered evidence that at least 28 victims were smuggled in and out of Britain by Osolase over a 14-month period, earning him up to £1.5million. But the true figure could run into hundreds as the paedophile was overheard by one girl boasting he had been operating for 15 years as he tried to sell her for £60,000. This was despite being deported back to Nigeria in 2007 after police caught him trying to use stolen credit cards.Read more
Read more...

Peekaboo! Cambridge scientists discover why children think they are invisible when they hide their eyes

It's an adorable game parents have played with their young children for generations. But now researchers are looking for a scientific answer to explain why children think they actually disappear when they cover their eyes while playing peekaboo. Researchers led by James Russell at the University of Cambridge have carried out the first study into this bizarre trait with groups of three and four-year-old children. The children's eyes were covered with masks and they were then asked whether they could be seen by the researchers - with most saying no. Many also believed that the researchers could not see adults who were wearing eye masks - leading to the conclusion most young children believe that anyone who covers their eyes is obscured from other people's view. The researchers then attempted to distinguish what exactly creates the feeling of invisibility - whether it was not being able to see at all or just because the other person couldn't see their eyes.Read more
Read more...

Scientists can tell what you're dreaming: Scans can decipher sleeping thoughts for first time

Japanese scientists have found a way to decipher dreams for the very first time. Their report shows that patterns of activity in certain visual parts of the brain are the same whether we are awake or dreaming. Researchers from ATR Computational Neuroscience Laboratories in Kyoto, Japan, scanned three male volunteers' brains in an exhausting test over several days to examine how activity could be related to their dreams.Read more
Read more...

Judge praises bravery of teenage girl, 17, for knocking out burglar with a cricket bat when he broke into her home

When teenager Nawal Khasal came home to find a burglar stealing her family’s valuables, she instinctively knew what to do. Grabbing a cricket bat from the porch, she knocked him for six. The blow floored Derek Perry, 47, who fled the property with blood pouring from his mouth. But gutsy Miss Khasal was determined not to let the thief get away and chased him into a nearby cul-de-sac.Read more
Read more...

Meet the ridiculously photogenic homeless guy, whose picture has been shared 40,000 times on Facebook

It started with the Ridiculously Photogenic Guy, snapped as he ran down the streets of South Carolina during a 10km race. Then there was the Ridiculously photogenic surgery girl and the Ridiculously Photogenic Puppy. Now there is another name joining the internet sensation: the Ridiculously Photogenic Homeless Guy. 30-year-old Rafael Nunes has become the latest face to go viral after he was spotted by a tourist in the Brazilian town of Curitiba.Read more
Read more...

Three-quarters of teachers fear easy access to hardcore porn through smartphones and the web is 'damaging' pupils

Three-quarters of teachers believe easy access to hardcore pornography through mobile phones and the internet is ‘damaging’ their pupils. Girls as young as 11 are dressing like ‘inflatable plastic dolls’ while young boys are developing ‘almost pathological’ attitudes to sex as a result, according to research. Some boys even admit to being unable to get to sleep without first viewing pornography while others are obsessed with getting a perfect body shape.Read more
Read more...

Down for the count: Amateur boxing chief causes uproar by saying all female fighters are either child abuse victims or gay

American amateur boxing has been flung into turmoil after the former chief of the sport said all female fighters had to be either child abuse victims or gay. In an interview with The New Yorker magazine over the summer, Hal Adonis, then president of Boxing USA, declared that being abused in early life provides the perfect foundations for a successful boxing career. During the rant, he made a series of extraordinary claims about women's amateur boxing, including the words: 'Half of our girls have been molested, half of our girls are gay.' He also told the magazine: 'When kids call me up, I say: "Let me ask you an honest question: have your parents ever hit you?" If they say no, I say: "I don't think you belong in boxing."' The comments sent shockwaves around the American boxing community forcing the International Boxing Association (AIBA) to step in to demand his immediate dismissal. Read more
Read more...

Putin says female punk band Pussy Riot 'could be at home now doing the housework if they had not broken the law

Russia's President Vladimir Putin has rejected criticism of the imprisonment of the female punk band Pussy Riot by claiming 'they would be at home doing housework if they had not broken the law'. Speaking to a group of foreign Russian experts, Putin said the bands three members deserved their fate because they threatened the moral foundations of Russia. During the two-hour dinner, the president, now in his 13th year running Russia, became animated only when asked about the band. According to The Independent, Putin said: 'Whether the sentence was too much or too little is not for me to judge,' he said. 'That is a matter for the court.'Read more
Read more...

Inside the world’s narrowest home: Pictures show how it’s a tight squeeze at Warsaw's Keret House

Claustrophobics look away now - these pictures reveal the cramped living quarters inside what is believed to be the world's narrowest building. Said to measure just 36 inches across at its narrowest point, this tiny home is wedged into the gap between two buildings in Warsaw, Poland. Definitely not designed with family life in mind, Keret House is barely big enough for one person to inch their way from the single bed, through the miniscule kitchen and into the tiny toilet.Read More
Read more...

Secondary school teacher, 61, rubbed garlic on his hands before chasing pupils to wipe it on them

A teacher who rubbed garlic on his hands before wiping it on pupils he had chased has been banned from the profession for four years. Frank White, 61, threw a piece of wood across a classroom, struck pupils with wood or his hands, shouted aggressively and swore repeatedly, a professional conduct panel of the Teaching Agency was told. Mr White was also accused of making a racist comment and eating raw garlic to deliberately disgust his colleagues during staff meetings.Read more
Read more...

The miracle boy of Damascus: Moment Syrian boy, two, was reunited with his mother in Cyprus after being buried in rubble and left for dead two months ago

A two-year-old Syrian boy has been reunited with his family in Cyprus after they accidentally left him behind as they fled shelling in Damascus in the summer. Bushr Al Tawashi's parents thought their son had died when their house was bombed, but he was found in the rubble of his family home by rebel fighters. The toddler was taken care of by family friends and after a long legal process his father was able to reunite with his son in Lebanon and take him to Cyprus. Read more
Read more...

Briton stabbed trying to save his 21-year-old girlfriend from biker gang sex attack in Thai beach resort

A young British tourist has told of the moment he was repeatedly stabbed by a gang of youths as he tried to save his girlfriend from a pack sex attack in Thailand. Jack Cole and April Clifton, both 21 from Bath, were enjoying a romantic stroll towards a boat pier in Ao Nang, in southern Thailand, when the motorcycle gang pounced from nearby shadows. The laughing thugs grabbed April, clawing at her clothes, before Jack jumped to her defence. But the armed youths then turned on him, puncturing his face and body with a flurry of stabs, before they fled into the night leaving Jack to die in a pool of blood. Luckily a passing British tourist heard Jack's cries for help and called paramedics to the idyllic beach resort. 'It was a calculated attack,' Jack said from the Bangkok-Phuket hospital today. 'They drove past us several times checking us out. We thought they had gone but they came out of the shadows and attacked April.' 'They laughed as they grabbed April as a mob. There were seven of them. Four men and three girls. I knocked the guy down who had grabbed April and then they crowded around me and I thought they were punching me.Read more
Read more...

'She was treated like one of the family': Grandmother of children stabbed to death 'by nanny' stunned by attack as 'killer' REFUSES to talk to police

The mother of CNBC executive Kevin Krim said that the young family treated their children’s nanny, Yoselyn Ortega, as they would one of their own. Mr and Mrs Krim ‘bent over backwards’ to help Ortega, going so far as to purchase plane tickets for her so she could fly back to her native Dominican Republic, Karen Kim said. The grieving grandmother added that the horrific murders of her grandchildren, six-year-old Lucia and two-year-old Leo last night, are taking a heavy toll on her family. She speculated that Ortega must have 'went insane' to allegedly commit such a heinous crime.Read More
Read more...

Mum, 31, gave schoolboy a lap-dance and molested teenagers after guzzling enough alcohol 'to knock out a bull elephant' at friend’s 50th birthday party

A mother-of-three who drank enough to 'knock out a bull elephant' faces jail after molesting two schoolboys at a friend’s 50th birthday party. Amanda Wheeler, 31, kissed and groped a 12-year-old boy on a bench, rubbed her breasts against teenagers she was dancing with at the party and performed sex acts on two boys in a bedroom. Worcester Crown Court heard the part-time cleaner had been drinking vodka, beer and wine throughout the evening. A jury found Wheeler, from Barbourne in Worcester, guilty of four counts of sexual activity with a child and one of sexual assault. She was acquitted of a sixth charge of sexual activity with a child, the maximum sentence for which is 14 years in prison. Judge Patrick Thomas QC granted her bail while pre-sentence and psychological reports were prepared.Read more
Read more...

Chinese man sues his wife for being ugly, and the court AGREES... awarding him £75,000

They say beauty is in the eye of the beholder. But for one man from northern China, this was not the case. Earlier this year, Jian Feng, divorced and sued his wife for being ugly. He won his case and was awarded a little under £75,000 by the judge, Fox 31 reported. Mr Feng said he took issue with his wife’s looks only after the couple’s daughter was born. Read More
Read more...

Is it normal to have sex fantasies about dolphins? Bel Mooney delves into the disturbing Q&As on an NHS website for children

No doubt they are well-meaning people: liberal, well-educated, proud to be open-minded. The men and women who have created Respect Yourself - a new sex education website for teenagers - certainly have a mission to explain. Nothing, not even the grossest sexual practice, is beyond the pale, even though the site is designed for teenagers as young as 13 and will certainly be viewed by children much younger. Funded by the NHS (to the tune of £24,000) and the European Union (£32,000), these educators have no problem in getting down and dirty in order to tell it like it is. Read more
Read more...

Inside the paedophile's lair: Chilling pics of bunk beds at Savile's Highlands cottage raided by police where 'up to 20 suffered abuse'

Nestled in the Highlands a mile from any other building is paedophile Jimmy Savile's Scottish hideaway, and these pictures show the chilling scene inside the cottage where he may have abused more than 20 people. The remote white-washed property outside the village of Glencoe has been untouched since the pervert died last year and now police have raided it hunting for evidence of his crimes. Frozen in time, his hairbrush, documents, ashtray and even his food are shown scattered around the empty home just as he left them.Read more
Read more...

Brazilian student, 20, agrees to sell her virginity for $780,000 after putting it up for auction online

A Brazilian student is set to sell her virginity for a staggering $780,000 after she put it up for auction online. A man called Natsu, from Japan, fended off strong competition from American bidders Jack Miller and Jack Right, and Indian big-spender Rudra Chatterjee, to secure a date with 20-year-old Catarina Migliorini. The auction closed this morning, and the physical education student - who said she will use the cash to build homes for poverty-stricken families - was the subject of 15 bids. Read more
Read more...

French interior minister accused of clearing out tramps and gypsies in stylish part of Paris 'so his wife can go shopping in peace'

The French interior minister has been accused of ordering police to remove tramps and gypsies from his neighbourhood 'so his wife can shop in peace'. Manuel Valls, 50, reportedly told officers to show 'zero tolerance' in evicting homeless people from the stylish district around the Place de la Bastille near his home in Paris. According to a satirical weekly, Le Canard Enchaîné, Mr Valls ordered the clean-up at the request of his glamorous wife, Anne Gravoin, after she allegedly complained of being accosted by a drunken down-and-out on a trip to supermarket.Read more
Read more...

Teenager 'thought he was Barack Obama' after fellow customer in McDonald's bit him and his septic cheek turned him psychotic

An assault victim thought he was Barack Obama after an infected bite mark on his cheek caused him to hallucinate and develop 'God-like delusions'. Tatenda Kamasho, 19, was stabbed and bitten on the cheek by Jordace Sinclair, 18, while waiting in a queue at McDonald’s in The Drapery, Northampton. The assault wound on Mr Kamasho’s cheek turned septic, causing him to fall into psychosis. He began suffering hallucinations and developed a God complex.Read more
Read more...

Paparazzi photographer who took topless pictures of Duchess of Cambridge set to be arrested by French police

French judicial police are preparing to arrest a paparazzi linked to topless photographs of the Duchess of Cambridge, it emerged tonight. It follows confirmation that the name of the photographer had been handed over to detectives investigating the alleged crime. It took place in September at Chateau d’Autet, a holiday retreat in Provence owned by the Queen’s nephew, Viscount Linley. Read More
Read more...

Teaching union calls for porn lessons on national curriculum amid fears children as young as 11 are addicted to adult websites

Children as young as 11 are becoming addicted to internet pornography giving them 'unrealistic expectations' of sex, according to new research. It is now 'common practice' for schoolchildren to access hard core pornography at an early age and become desensitised to sexual images. A study, published by Plymouth University, said that more children are finding themselves 'hooked' on internet porn before they become sexually active, leading to problems in later life. The news comes as a teaching union said yesterday that children as young as ten should learn about pornography as part of the national curriculum. The National Association of Headteachers said primary school teachers needed to respond to the fact that children were now getting a large amount of their information about sex from the internet. They said sex education guidelines are hopelessly out of date and cannot cope with the ‘overtly sexualised world’ in which children are now growing up. But many family campaigners will argue that teaching children about pornography could actually make the situation worse, because children could be introduced to the concept for the first time.Read More
Read more...

Friday, October 26, 2012

'Islam is about real love, not just lust': The party girl who's embraced a new life as a Muslim convert

Her conversion from Ibiza party girl to hijab-wearing Muslim in barely three months may well raise a few eyebrows – and she admits that her friends probably think it’s another one of her fads. But trainee teacher Heather Matthews, 27, says Islam has brought her ‘love and happiness’ that she never found in her old ‘shallow’ lifestyle. Mrs Matthews, a mother of two, converted to the faith four weeks ago – two months after returning from a holiday in Ibiza. And she says that the photographs of the ‘old her’ taken on that trip show all that is wrong with Western images of beauty. She said: ‘I thought I needed to act and dress in a certain way to feel good about myself. I see girls now and think about what image they are portraying to other people, especially men. ‘It is about self-respect. If you dress and act in a certain way, rightly or wrongly, you’ll be treated in a certain way. ‘Islam has taught me about real love, not false passion and lust. I can even see the logic in arranged marriage.’ A study by multi-faith group Faith Matters found the number of Muslim converts in Britain has now passed 100,000, doubling in ten years. The report estimated nearly two-thirds of the new converts were women, with an average age of 27 – like Mrs Matthews. Her path to conversion began when she tried to convince her ex-husband Jerrome, himself a Muslim convert, that the religion was wrong. She was ‘very suspicious’ of the faith, and began reading up on it to support her arguments. Although they separated last year, she continued to learn about Islam – and identified with it more and more. Then, four weeks ago, she completed the ‘revert’ process. She said: ‘I underwent the ‘Shahadah’ ceremony of conversion to Islam by repeating a declaration of faith in front of the Imam at my local multi-faith centre. ‘I had several Muslim sisters with me and they bought me a hijab and Islamic books to celebrate. It was wonderful.’ But she admits that her friends have been shocked at her conversion to a religion which is often seen as being oppressive towards women. ‘People are probably thinking “Oh, it is just another one of Heather’s fads”. It isn’t. It is what I’ve been searching for during the times I’ve been filling my life with instant gratification,’ she said. Mrs Matthews, from Preston, has also had a cautious reaction from her family. But it is the response from passers-by that surprised her the most – especially the effect of her headscarf. ‘No men try to chat me up. It is an idiot repellent. When I’m wearing the headscarf I can smile at people without them thinking it is a sexual advance,’ she said. ‘I definitely agree with Islam’s principles of not having sex with someone you’re not married to and to save your beauty for your husband. So I think my next partner would need to be a practising Muslim to understand. ‘It is easy for me to say this now, with hindsight, having made the mistakes, but I think I would have been better off with partners who my parents thought were suitable, learning to love them through friendship first.’ Mrs Matthews has given up alcohol, sticks to a halal diet and plans to fast during Ramadan. She has an English-language Koran which she reads daily, and wants to learn Arabic so that she can recite prayers five times a day. But she will not be forcing Islam on to her daughters – Ellah, five, and two-year-old Halle – from her marriage to Jerrome. ‘People think I must be oppressed but I’m a strong, confident and free woman,’ she said. ‘I know I’m one of the most unlikely people to revert to Islam. ‘It astounds me. But I’ve done it for love and happiness and it has completely changed my life.’ DLM
Read more...

Bursting at the seams: Uncompromising pictures from inside America's overcrowded prison system show the cramped lives lived by more than two million inmate

These revealing pictures illustrate America's prison system at breaking point - with overcrowding in the nation's jails at its highest for eight years. Correctional institutions across the U.S are bursting at the seams with more than two million Americans behind bars. The worst hit state, California, houses 140,000 inmates when its 33 adult prisons are only designed to hold a maximum of 80,000. Overall, the Bureau of Prisons Network is around 39 per cent over 'rated capacity' - their highest level since 2004 - with that figure expected to soar to 45 per cent above its limit by 2018.Read More
Read more...

Mother wins Guinness World Record for breast milk donation after pumping 86 GALLONS to help premature babies

A mother in North Texas has been awarded a Guinness World Record for donating breast milk. Alicia Richman, 28, from Granbury, pumped over 86 gallons between June 2011 and March 2012 for donation to The Mothers’ Milk Bank of North Texas, a nonprofit that supplies neonatal intensive care units. The vast quantity equates to 11,000oz - to put it into context, a typical newborn's feed is around 3oz. She told CBS DFW: 'I pumped at work, on vacations, in the car. And I never had to buy formula.' Mrs Richman began donating shortly after giving birth to her son, now 19 months, when she found that she had managed to fill two freezers with pumped milk - far more than he would ever need. She decided to put her extraordinary ability to good use and help premature and critically ill babies who could benefit from the nourishment human breast milk can provide over formula. 'I feel like God blessed me with plenty of milk and I need to do something special with it,' she said. 'There's a need for it, little babies everywhere are sick and they need breast milk to survive, and I wanted to give them that.'Read More
Read more...

Saturday, October 13, 2012

Muslim MasterCard: Compass pointing to Mecca embedded in new bank card

A compass pointing the way to Mecca is embedded in a new MasterCard aimed at Muslims. Gulf state-owned bank Al Hillal in the United Arab Emirates has rolled out the new bank card which complies with Islamic laws banning charging interest on loans in a bid to appeal to the world’s 1.6 billion Muslims. Islamic law or Shariah forbids ‘riba’, the charging of interest on loans, because it enables the rich to exploit the poor, creates social and economic tension and encourages risk, according to scholars. Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2217105/Muslim-MasterCard-Compass-pointing-Mecca-embedded-new-bank-card.html#ixzz29Ed3aKbM Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook
Read more...

As protesters dressed as Nazis riot in an Athens ruled by Brussels stooges, giving the Nobel Peace Prize to the EU is beyond satire

The Nobel Peace Prize is the sacred elephant of the liberal establishment. It is sometimes awarded to good people who have done great things, but equally often to unworthy recipients as a gesture of pious hope. The world applauded when it was presented to Martin Luther King in 1964, to Burma’s Aung San Suu Kyi in 1991, to Nelson Mandela and F.W. de Klerk two years later. Sensible people sighed when the prize went to Henry Kissinger and Viet Cong leader Le Duc Tho in 1973, who stitched up a charade of a Vietnam peace deal as a figleaf for surrendering the country to the Communists; to Egypt’s leader Anwar Sadat and his Israeli counterpart Menachem Begin in 1978 for their Middle East deal which brought no lasting peace; and to Barack Obama in 2009 for his commitment to ending the wars in Iraq and Afghanistan, both of which are still mired in bloodshed. Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2217013/As-protesters-dressed-Nazis-riot-Athens-ruled-Brussels-stooges-giving-Nobel-Peace-Prize-EU-satire.html#ixzz29EcRk1C8 Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook
Read more...

Would you buy this for your daughter? Artist creates disturbing PREGNANT BABY doll complete with mini foetus (but don't worry, it won't be hitting the shops)

At first glance it's your average baby doll, diaper clad and equipped with various bottles of 'milk'. The blonde-haired, blue-eyed youngster looks life-life enough, her mouth upturned in an open-lipped smile, her puffy elbows and knees typical of a newborn. But on closer inspection she is way more than just a doll, she is the freakish creation of a horror-show design project, developed by UK-based artist Darren Cullen, who goes by the name of 'sexyoffender'. Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2217123/Would-buy-daughter-Artist-creates-disturbing-PREGNANT-BABY-doll-complete-pregnant-foetus-dont-worry-wont-hitting-shops.html#ixzz29Ec6sKVq Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook
Read more...

Tuesday, October 2, 2012

Is reading in the dark bad for your eyesight?

If you were ever caught reading in low light, or using a torch under the bedcovers to read after lights-out, your parents might well have warned you that straining your eyes would damage your eyesight. Or perhaps you used to hear that it’s easy to spot the studious children at school because they were the ones who had spent so long with their head in a book that they had to wear glasses. Whatever you heard, the warning that people shouldn’t read regularly in dim light is a familiar one. Carry out a quick internet search, though, and you’ll discover that this is apparently a myth. End of story? Not quite. When you dig a little deeper and look at the scientific evidence, the story becomes much more complex. Let’s look at the basics first. Short-sightedness or myopia means that a person can easily see things that are close up, but objects in the distance such as the number on a bus or the menu board in a restaurant look blurry. Wearing glasses or contact lenses solves the problem, but it doesn’t answer the question of why some people develop short-sightedness in childhood while others don’t. Our eyes are cleverly designed to adjust to different light levels. If you are trying to read in the gloom your pupils dilate in order to take in more light through the lens onto your retinas. Cells in your retina, called rods and cones, use this light to provide information to the brain about what you can see. If you are in a dark room, for instance, when you just wake up, this process allows you to become gradually accustomed to what initially feels like pitch-black darkness. If you switch a light on, it feels unbearably bright until your pupils have had time to readjust once more. The same happens if you strain to read a book in dim light. Your eyes do adjust, but some people find the strain gives them a headache. Likewise when you look at something close-up like a book or some sewing, the eye adjusts, muscles lengthen the area known as the vitreous chamber – the gelatinous bulk of the eyeball that lies between the lens and the retina. Blurred lines Unfortunately, there is no convenient set of studies that have examined the long-term effects of reading in the dark. So we have to look at studies that looked at different factors and try to piece together the information. Most of the research and the debate in short-sightedness has focused on the effects of repeatedly looking at things up close, what researchers call close work, rather than the effects of reading in poor light.Read More
Read more...

Friday, September 28, 2012

Two HIV-positive British bar workers accused of raping 17-year-old after plying him with alcohol

Two HIV-positive British bar workers stand accused of raping a 17-year-old boy after plying him with alcohol. The gay couple, named so far only as Andreu Paul W, 38, and Warren H, 34, are said to have made their victim drink 'large quantities of vodka' after taking him back to their flat in Calpe, eastern Spain. They are then accused of making him sniff an unknown substance and, when he had passed out, stripping him naked from the waist down and taking it in turns to rape him, El Mundo newspaper reports.Read more
Read more...

TV host Jimmy Savile sexually abused 10 girls during career peak, documentary to reveal

A shocking documentary set to hit screens next week will see up to 10 women allege they were sexually abused by TV star Sir Jimmy Savile. The accusations, which range from rape to indecency, are claimed to have occurred during the height of his fame on girls as young as 13. Two of the women featured in the ITV show even allege he gave them money, cigarettes, records and spots in the audience of his shows in return for 'sexual favours'. Read more
Read more...