Tuesday, April 6, 2010

ޓިކް ޓޮކް ޓިކް ޓޮކް . ގަޑި އެބަ ހިނގައެވެ


ކީރިތި ގުރުއާނުގައި ، ގައުމެއް ހިންގުމުގައި އަމަލު ކުރާންވީގޮތުގެ އޮނިގަނޑު ބައްޓަން ކުރާނވީ ގޮތް މާތް ﷲ އަންގަވާފައި އެބައޮތެވެ. އެކަމަކު ދިވެހި ދީނީ އިލްމުވެރީން ،އެފަދަ އޮނިގަނޑެއް ބައްޓަން ކުރާނޭގޮތަކަށް އުޅެގަތުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަގުދައްކަން އުޅެނުގަނެ އެތިއްބެވީ ކޮން ސަބަބަކާއިހެދީތޯއެވެ. މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު އެބޭފުޅުން ދޭންޖެހޭނޭ ދުވަސްވެސް ދުރޭ ދެންނެވުންވާނީ ގޯހަކަށެވެ . ބުއްދީގެ ހަމަތަކުން ޖަވާބު އެބޭފުޅުންނަށް ދެވެން އޮންނާނީ ދެގޮތަކަށެވެ. ކީރިތި ގުރުއާނުގައި ގައުމެއް ހިންގަން އުޅެގަންނާންވީގޮތް ބަޔާން ކޮށްފައިވާކަން ތިމަންމެން ނުދެނަތިބީމޭ ބުނެ ޖަވާބު ދެއްވުން ނުވަތަ ކީރިތި ގުރުއާނުގައި އޮތްގޮތަށް އުޅެގަނެގެންނަކުން ތިމަންމެންނަށް ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއެރުމާއި އުފާވެރިކަން ލިބޭނޭކަމަކަށް ތިމަންމެން ގަބޫލެއް ނުކުރަމޭބުނެ ދެއްވާ ޖަވާބެވެ

ނުސީދާކޮށް ، މީގެ ތެރެއިން ދެވަނަ ގޮތަށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މިހާރު ވަނީ ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ. ދެން އޮތީ ދީނީ އިލްމުވެރީންގެ ޖަވާބެވެ ނުވަތަ ވިދާޅުވާން އޮތިއްޔާ އޮތް ބަސްފުޅެވެ . ފަހުބަހަކީ ރައްޔަތުންގެ ބަހެވެ. ލަސް ނުކުރައްވާށެވެ. ޓިކް ޓޮކް ޓިކް ޓޮކް ޓިކް ޓޮކް . ގަޑި އެބަ ހިނގައެވެ . އިތުރަށް


No comments:

Post a Comment