Sunday, October 3, 2010

"ކޮނޑުގައި ބޯއަޅައިގެން ރޯލަ ރޯލާ" މުސްޠަފާ ލުޠުފީ

ފުރަތަމަ މައުހަދު ގައި ތިބި ކުދިންގެ ކިޔެވުން ހަލާކު ކޮށްލީއެވެ. އެއަށްފަހު އަރަބިއްޔާ ސްކޫލަށް އަޅާލުން ކުޑަކޮށް ލީއެވެ. އެއާ ވިދިގެން މަތީ ޘާނަވީ ސްކޫލުތަކުގައި އިސްލާމް ކިޔަވައި ދިނުން ހުއްޓުވުމުގެ މަސައްކަތްފެށި އެވެ. އަދި އަރަބިއްޔާ އަށް ދަތި ކޮށް އަންނަ އަހަރަށް ޖާގަ ހުޅުވާލީ ދެތިން ކުދިންނަށެވެ. ދެން މިއޮތީ މިކަމެވެ. ތައުލީމު ވަށާ ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވަނީ ލަފްޒީ މާނައިގަ ކަންނޭންގެއެވެ. ތެދެކެވެ ބައިލޮޖީގައި ހިޔުމަން ރިޕްރޮޑަކްޝަން ކިޔަވާ ދިނުމުން (ޕްްރައިމެރީގައި ދަސްކޮށް ދިން ޓޫ ބައި ޓޫ ހަދައިގެން) ޕްރެކްޓިކަލް ހަދައި ކޮންމެ ސްކޫލަކުން ސާޅީހަކަށް ދަރިވަރުން ބަލިވެ އިނުމުން ވަށާ ހުންނާނީ ޖެހިފައެވެ. (ގާތް ގަނޑަކަށް ވަށް ބޯޅައެއް ވަރަށް)
އެ ހަމަ އޯކޭ ކަމެކެވެ. (މިހެން ވިދާޅުވީ ސްކޫލުގެ އެންމެ ބާރުހިނގާ ޓީޗަރު، މުވައްޒަފު، ސުޕަވައިޒަރު، އެޗް.އޯ.ޑީ، ޕްރިންސިޕަލް އެވެ. އާދޭހެވެ. އެއީ އެކަކެވެ. ތުނބުޅި ބާލަން ކުދީންނަށް އަމުރު ކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤްސަދަކީ، އަޚްލާގު ދަސްކޮށް ދިނުންކަމަށް ވިދާޅުވަނީ މިބޭފުޅާއެވެ.) ނުވަތަ ކުރީމަތީ އޮތް ހުސްބިމުގައި ޔުނީފޯމުގައި ފުޓުބޯޅަ ކުޅެންތިބޭ ކުދިންނާއިމެދުވެސް ވިސްނަވާނެކަމެއްނެތެވެ. އިތުރަށް

No comments:

Post a Comment