Tuesday, October 5, 2010

މުސްޠަފާ ލުޠުފީއަށް 30 ޖާގަ

ޖަމްޢިއްޔަތުލް އަޚަވާތުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރާއި، މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންނާއި، ޤައުމުގެ ހުންގާނުގައި ތިއްބެވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކާއި، އަދި ޚާއްސަކޮށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް، އަރަބިއްޔާގެ މައްސަލައާއިމެދު ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުއްވުމަށް ގޮވާލަމެވެ. އަރަބިއްޔާގެ އިމާރާތް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އިމާރާތްކޮށްދެއްވާ، އަރަބިޔާގެ ކުދިންނަށް މަޙުރޫމް ވެފައިވާ އެތައް ހައްޤުތަކެއް އެކުދިންނަށް ހޯއްދަވާދެއްވުމަށް ގޮވާލަމެވެ.އިތުރަށް

No comments:

Post a Comment