Saturday, October 9, 2010

މުންނާރު ބުޑުގައި ފިރިހެނުން

A mission to abolish Islam in Maldives
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުސްތޮފާ ލުތުފީ، ސިޔާސަތެއް ކަނޑައަޅުއްވައި ދެ ޖިންސް އެއްކޮށްލައިގެން މަސްހުނިކޮށް ކިޔަވައި ދިނުމަކީ އިސްލާމް ދީނާއި އަހުލާގު ނައްތާލުމަށް ކަނޑަ އަޅާފައިވާ ސިޔާސަތެއް ކަމަށާއި އެ ސިޔާސަތު ބަދަލު ކުރުވަން ސަރުކާރަށް މަޖުބޫރު ކުރުވާނެ ކަމަށްވެސް އެމީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިއީ ފެށުމެއް ކަމަށާއި މަދަނީ ޖަމާއަތްތަކާއެކު މިކަމާ ދެކޮޅަށް ހުރިހާ އެންމެން ނެރޭނެކަމަށް ބުނެ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ނިންމުންތައް ބަދަލުކުރަން ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާކަންކަން ކުރާނެކަމަށްވެސް އެމީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.އިތުރަށް

No comments:

Post a Comment