Friday, October 15, 2010

ލޯބި އިތުރުވާނެ


މިފައިސާ މިއަށްވުރެ ފައިދާ ހުރިގޮތެއްގާ، ހޭދަކުރެވިދާނެއެވެ. ހަފްތާ ބަންދުގައި އާއިލީ ޕިކްނިކެއް ރާވާލެވިދާނެ އެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އާއިލާގެ ގުޅުން ވަރުގަދަވެ ލޯބި އިތުރުވާނެ އެވެ. އަދި އެފައިސާ ﷲ ގެ މަގުގައި ޞަދާގާތެއްކުރުމުގައިވެސް ހޭދަކުރެވިދާނެ އެވެ. މިދަންނަވާލި ގޮތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރި އުޅުން ބައްޓަން ކުރަމާހިނގާތޯ އެވެ. އޭރުން ތިބާގެ ދިރިއުޅުން އުފާވެރިވެ، ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިދޭނެއެވެ. އިސްލާމް ދީނަކީ ހަމައެކަނި ދީނެއް ނޫނެވެ. އެއީ ދިތރިއުޅުމުގެ ފުރިހަމަ ނިޒާމެކެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ލޮބުވެތި އުޚްތުން ނޭވެ. އިސްލާހުވެ ، ދަރީން އިސްލާހު ކުރަމާ ހިނގާށެވެ. އިންޝާ ﷲ މިއަދަކުނޫން އެކަމަކު މާދަމާ، ރަނގަޅު ޖީލެއް މިގައުމުން ފެންނާނެއެވެ.އިތުރަށް

No comments:

Post a Comment