Thursday, October 7, 2010

ޔޫރަޕްގެ މީހުން ޤުރުއާނަށްވުރެ މާމޮޅު - މުސްތަފާ ލުތުފީ

ކީރިތި ޤުރުއާނަށްވުރެ މާމޮޅު ލިޔުންތައް ޔޫރަޕްގެ މީހުން ލިޔެފައިވާކަމަށް ބުނުން
މިއިންސާނާ މިހެންބުނެފައިވާނީ ޏ . ފުވައްމުލަކުގައި އަތޮޅުވެރިކަމާއި ހަވާލުވެގެން ހުރެއެވެ. މީނާ މިހެންބުނިކަމަށް އެރަށުގެ އެތައްރައްޔިތުންނެއް މިކަމަށް ހެކިދެއެވެ. އަޅުގަނޑު ހޯދިހޯދުމުން މީ މިއަދަކު މީނާގެ ކިބައިގައި އުފެދިގެން އުޅޭކަމެއް ނޫންކަން އެނގުނެވެ. އިތުރުމައުލޫމާތު ހޯދުމުން އެނގުނުގޮތުގައި މީނާވަނީ އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ރުޅިއައުމުގެ ސަބަބުން އެރަށުން ފެއްސިގެން ގޮއްސައެވެ.އިތުރަށް

No comments:

Post a Comment