Wednesday, October 6, 2010

ޝިއުބު އިބްރާ’ މަންދު ކޮލެޖް

-ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަރަބި މީޑިއަމަށް ކިޔަވައިދޭ ހަމައެކަނި މަދުރަސާ ކަމުގައިވާ އަލްމަދުރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާއިން ތަޢުލީމް ޙާސިލްކުރުމަށް ދިވެހި އެތައް ދަރީންތަކެއް ފެންބޮވައިގެންފައިވާ ޙާލު، އެމަދުރަސާގެ ކުލަ ފަނޑުކޮށްލައި، 2011 ވަނަ އަހަރު އެ މަދުރަސާޔަށް އެންމެ 30 ކުދިންނަށް ނޫނީ ނުވަދެވޭނޭގޮތަށް ކަނޑައެޅުމެވެ.މިކަމުގެ ސާބިތު ހެއްކަކީ، ޢަރަބިއްޔާގެ ދަރިވަރުން ‘ޝިއުބު އިބްރާ’ (މަންދު ކޮލެޖް) ހިންގަމުންދާ ޢިމާރާތުގައި ތަޢްލީމު ޙާސިލްކުރަން މަޖުބޫރުވުމެވެ. ތަޢުލީމާބެހޭ ވުޒާރާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ސްކޫލްތަކުގެ ޙާލަތު ބަލައި، އެތަންތަނަށް އަޅާލުން ހިމެނިފައިވާއިރު، ކިޔަވައިދެމުން ދަނިކޮށް ސްކޫލުގެ ޢިމާރާތުން ތަންގަޑެއް ފީވެގެން ވެއްޓިގެން ދިޔުމީ ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލާއިމެދު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރީން އިހުމާލުވެފައިވާކަމުގެ އަލިގަދަ ހެއްކެކެވެ.އިތުރަށް


No comments:

Post a Comment