Saturday, October 9, 2010

ބަރަހަނާކަމަށް މަޝްޙޫރު މެޑޯނާގެ ހަޔާތް

A mission to abolish Islam in Maldives
މިކަމުގެ ހެކި ދައްކަވަމުން ޝައިޚް ސަމީރު ވިދާޅުވީ ދަރިވަރުން ކިޔަވާ ފޮތްތަކުގައި ހުރި އިސްލާމް ދީނާއި އިސްލާމީ ތާރީޚާއި ގުޅޭ އެތައް ކަންތައްތަކެއްގެ ވާހަކަ މިހާރު ފޮތްތަކުން ނެގުމަށްފަހު ހުޅަނގާއި ގުޅުންހުރި ވާހަކަތައް ފޮތްތަކުގައި ހިމަނާފައިވާކަމަށެވެ. ” ކީއްކުރަންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބަރަހަނާކަމަށް މަޝްޙޫރު މެޑޯނާގެ ހަޔާތް ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައދޭންޖެހެނީ ؟ ކީއްވެގެންތޯ އިސްލާމީ ޝަޚުޞިއްޔަތުތަކުގެ ވާހަކަތައް ނުހިމަނީ؟” ޝައިޚް ސަމީރު ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.އިތުރަށް


No comments:

Post a Comment