Tuesday, October 5, 2010

ސަލަފުން ތިކުރާ ބުރަމަސައްކަތަށް ޓަކާ ވަރަށްޝުކުރު


ދާޢޫދު ގެ ޚިޔާލަކީ

ރާށްޖޭގައި މިއޮތް އިސްލާދީން ރަށްކާތެރިކުރަން ޖަމުއްޔަތުއްސަލަފުން ތިކުރާ ބުރަމަސައްކަތަށް ޓަކާ ވަރަށްޝުކުރު އަޅުގަނޑުގެ އިޙުލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ ﷲތިޔަބޭކަލުނައް ސާބިތުކަންދެއްވުން އަދި ސަލަފުގެ ތިޔަގޮވާ ލުމައް މުސްލިމުން މުސްލިމުންގެ ގޮތުގަ ތެދުވުން ހަމަޔަގީނުންވެސް އަޅުގަގަނޑު ސަލަފުގެ ގޮވާލުމަށް އިޖާބަދޭނަން. އިތުރަށް

No comments:

Post a Comment