Friday, October 8, 2010

މުސްތަފާގެ މައްސަލައިގައި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓަރީ މެންބަރުން އިދިކޮޅު


އަޅުގަނޑު ހިތައް އަރަނީ މުސްތަފާއަކީ ޖާސޫސެއް ބާއެވެ. އޭނާ އަކީ އަސްލުގައި އެމްޑީޕީވެސް މީހެއް ނޫނެވެ. މަޤާމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި އޭނާ ކުލަ ބަދަލު ކުރީއެވެ. އޭނާ އަކީ ނައިބުރައީސް ޕާޓީގެ މީހެކެވެ. އެމީހުންގެ އެޖެންޑާވެސް މީގައި އޮންނާނެއެވެ. ރަޝީދު މިނިސްޓަރު ބަނގުރާ މައްސަލައިގާވެސް އިސްތިއުފާ ދީފައި ބުނީ އެއީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ސިޔާސަތު ކަމުގައެވެ.އިތުރަށް

No comments:

Post a Comment