Saturday, October 9, 2010

ދީނީ ތައުލީމު ޖައްވަށް ފަޒާއަށް؟

A mission to abolish Islam in Maldives
ދީނީ ތައުލީމު ޖައްވަށް ފަޒާއަށް ދުއްވާލަން ބޭނުންވަނީތޯއެވެ؟ ރާއްޖެއަކި 100 އިންސައްތަ މުސްލިމު ޤައުމެއްކަމަށް ބުނާއިރު މިތަނުގައި އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުތައް އާންމުވެދާނެތީ ބިރުން އުޅޭހެން ހީވާކަހަލައެވެ. ‘ހަމާލާއަކަށްފަހު ހަމަލާއެއް’ ދެމުން ތިޔަ ގެންދަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ލޭކައްކުވަންތޯއެވެ؟އިތުރަށް

No comments:

Post a Comment