Saturday, October 30, 2010

ތުނބުޅި ބޭލި މީހުންނާއި ހެދި ރާއްޖެ ނިއު ސެވެން ވޮންޑާސް ގަ ނުހިމެނުން އެކަށީގެން ވޭ.

އޮބިނޯވެ، ދެން އަޅުނޑުވެސް ހެޑްލައިން އެއްވިއްޔާ މި އައިޑިޔާ ބޭނުންކުރާނަން. ކަމެއްވާއިރަށް ތުނބުޅިލީ މީހުން ކުރި ކަމެކޭ ބުނާހެން ތުނބުޅި ނުލާ މީހުނޭ ކިޔަންފަށައިފިއްޔާ ކިތައް ހެޑްލައި ފެންނާނެބާ އެމީހުން ބަދުނާމްކޮށް ލިޔެފައިވާ؟ ބަކުރުބޭ އައިޑިޔާއަށް ސާބަސް!
ތުނބުޅި ބާލައިގެން ތިބޭ މީހުންގެ ސަބަބުން ދިވެހި ރާއްޖެ އަށް ހާދަ ބޮޑު ގެއްލުމެއް މި ލިބުނީ. ތުނބުޅި ބޭލި މީހުން ގެސްޓުން ކައިރިއަށް ތުނބުޅި ބާލައިގެން ދަނީ ގެސްޓުންނަށް އޮޅުވާލަން. ބުރުގާ ނާޅާ އަންހެނެއް ވައްކަން ކޮންގެން ވެސް ކުރިން ރޯދަމަހެއްގާ އަތުލި.އިތުރަށް

No comments:

Post a Comment