Tuesday, October 5, 2010

ޠާލިބާނޭ، ކަންދަހާރޭ، ޓޯރާބޯރާ، މުއްލާ، ވައްހާބީންނޭ


މިއަދު ތިބާ އަޅުގަނޑުމެންނާ މުޚާޠަބުކުރުމުގައި، ޠާލިބާނޭ، ކަންދަހާރޭ، ޓޯރާބޯރާ، މުއްލާ، ވައްހާބީންނޭ ކިޔުމަކުން ފަރުވާލެއް ނެތެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ޙާސިލް ކުރުމަށް ނިޔަތްގަނެފި ކޮންމެ ކަމެއްގައި ނިކުންނާނީ ފިސާރި ކެރިގެންނެވެ. ތިބާ ކުޅެލަން ތިޔަ މަސައްކަތްކުރަނީ، ނުވަތަ ކުޅެލަމުން ތިޔަހަރަގެންދަނީ ޣީރަތްތެރި މުސްލިމުންތަކެއްގެ ލެޔާއެވެ. ތިބާ ބޭނުންހާގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެދިދާނެޔޭ ހީކުރަނީއެއްޔެވެ؟ ތިބާ ބޭނުންހާގޮތަކަށް ހެދިގެން އަޅުގަނޑުމެން ތިބެދާނޭކަމަށް އުއްމީދު ކުރަނީ ހެއްޔެވެ؟ އިތުރަށް

No comments:

Post a Comment