Thursday, October 7, 2010

މޫނުބުރުގާ އެޅުމުގެ ސަބަބުން ކުއްޖަކު ބޭރުނުކުރުމަށް ތުރުކީގެ ޤާނޫނު ހަދާމަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން ހަޔައެޑިއުކޭޝަން ގައި ކިޔަވާ އެއްވެސް ކުއްޖެއްގެ އެއްވެސް ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގެން ނުވާނެކަމަށް ތުރުކީގެ މަޖިލީހުން ނިންމައިފިއެވެ. އަދި މޫނު ބުރުގާ އެޅުމުގެ ސަބަބުން ތުރުކީގެ އެއްވެސް ދަރިވަރަކު ސްކޫލުން ބޭރުކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމުގައި ތުރުކީގެ މަޖިލީހުން ނިންމައިފިއެވެ. ތުރުކީގައިވާ އެންމެހާ ޔުނިވަރސިޓީތަކަށް މިކަން މިގޮތަށް ކުރުމަށް މިހާރު އެންގިފައިވާ ކަމަށާއި މޫނުބުރުގާ އާއި އިދިކޮޅަށް އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ހިންގައިފިނަމަ އެމީހަކު ނުވަތަ އެ ތަނެއް ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭނެ ކަމުގައި އިޢްލާން ކޮށްފިއެވެ.އިތުރަށް

No comments:

Post a Comment