Wednesday, October 6, 2010

ހަވީރު ނޫސް މޫނުބުރުގާ އަޅަނީތަ؟


ކިޔުންތެރިއެއް

ހަވީރު ނޫހުގެ މަޤްޞަދަކީ މޫނުބުރުގާއަށް ފުރައްސާރަކުރުން ނޫންކަމުގައި ވާނަމަ ބަންގާޅާބެހޭ ވާހަކައިގެ ތެރެއިން މުޅި ދުނިޔޭގައި މޫނުބުރުގާއާއި ބެހޭގޮތުން ހުރި ހުރިހާ "ނެގެޓިވް" ޕޮއިންޓް ތަކުގެ ވާހަކަތައް ގެނައުމުގެ ބޭނުމެއް އޮތީސް ތޯއެވެ؟ ގައިމު އެހެން ޚަބަރުތަކުގައި އެހާ ތަފްޞީލުކޮށް މާޒީގެ ޙާލަތު ބަޔާންކޮށްދީފައެއް ނުހުރެއެވެ!
އޭ ހަވީރު ނޫހެވެ! އިތުރަށް

No comments:

Post a Comment