Saturday, October 2, 2010

ދިއްކޮށްލި ސީޑީއަކުން ބަދަލުވެގެން ދިޔައީއެވެ.

ޒުވާނެއްގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ދިއްކޮށްލި ސީޑީއަކުން ބަދަލުވެގެން ދިޔައީއެވެ. ހެޔޮމަގަށެވެ. ﷲ ގެ މަގަށް ދައުވަތު ދިނުމަށް ތިބާއަށް ކޮންމެހެން އަޒުހަރު ޔުނިވަރސިޓީއަކުން ނުވަތަ މަދީނާ ޔުނިވަރސިޓީއަކުން ޑިގުރީ ނަގާކަށް ނުޖެހެއެވެ. ހަމަދިއްކޮށްލާ ކުޑަ ގަނޑުކޮޅަކުންވެސް އެހެން މީހެއްގެ ހަޔާތަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް އަތުވެދާނެއެވެ. ފޭސްބުކްގެ ސުޓޭޓަސްގައި ހަމަ ލިޔެލާ ޖުމުލައަކުން މީހަކަށް ހިދާޔަތު ލިބިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ.އިތުރަށް

No comments:

Post a Comment