Saturday, October 2, 2010

އަދަޔާ ޚިލާފް ޓެރަރިސްޓެއް މިގައުމުގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމްގެ ތެރެއިން ފާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސެޕްޓެންބަރު 11 ގެ ހަމަލަޔާކީ އަދި އަދަށް ދާންދެންވެސް ވަރުގަދަ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެކެވެ .އެހެންނަމަވެސް އެމެރިކާގެ އަނިޔާވެރި ސިފައިންގެ އަތުންނާއި އިޒްރާއީލުގެ ޔަހޫދީންނަށް މުޅިންވެސް ދެވެނީ އޮޅިގެންދެވޭ ހަމަލާއެވެ. ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާއެއް ނޫނެވެ. ގަބޫލުކުރިޔަސް ނުކުރިޔަސް މީ ޙަޤިގަތެވެ. ހަމަމިބީދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް ހަޤީގަތަކީ މީއެވެ.އިތުރަށް

No comments:

Post a Comment