Saturday, October 2, 2010

މުސްޠަފާ ލުޠުފީ ބުނި ބުނުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއްޑރ.މުސްޠަފާ ލުޠުފީ މިހާބޮޑު ދޮގުތަކެއް ހަދައިގެންވެސް ފިރިހެން ކުދިންނާއި އަންހެންކުދިން މިކްސްކުރަންވެގެން މިއުޅޭ އުޅުމުން ދޭހަވަނީ އިސްލާމްދީންދެކެ އޭނާގެ ހިތުތެރޭގައި އޮންނަ ރުޅިވެރިކަމާއި ހަސަދަވެރިކަން ނޫން އެހެންއެއްވެސް އެއްޗެއްނޫންކަން ގިނަބަޔަކު މިހާރުވަނީ ޤަބޫލު ކުރަންފަށާފައެވެ. މިކަމުގެ ހިތި އޭނާ ޖެހޭނީ ދެކޭށެވެ.އިތުރަށް

No comments:

Post a Comment