Saturday, October 2, 2010

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ދައްކަވާ ބަހަނާ ތަކަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ބުއްދި ގަބޫލުކުރާނޭ ބަހަނާ ތަކެއްނޫނެވެ

މިފަދަ އެއްވެސް ކަމަކަށް އަހަންމިއްޔަތުކަން ނުދީ، އިސްލާމް ދިވެހި ދެމާއްދާ މަތީ ސާނަވީ ކްލާސް ތަކުގައި އިޚުތިޔާރު ކުރުމަށް އުޅުުމާއި، ޢަރަބި އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ދެމުންއައި މުއައްސަސާތައް އިހުމާލުކުރުމާއި މިފަދަ އެތައް ކަންތަކެއްގެ ސިލްސިލާގެ ތެރެއަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އިތުރު ކުރި މި މަސްއަލަ މިޤައުމުގެ ދީނާއި ޤައުމިއްޔަތުގެ ޙައްޤުގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރި ކުރަމެވެ.

މިފަދަ އެންމެހައި ކަންކަމާއިމެދު ސަމާލުވެ ތިއްބެވުމަށާއި، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ދީނާއި ވަޠަނިއްޔަތާއި ޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލުގެ ޙައްގުގައި މިފަދަ އެންމެހައި ކަންތައްތަކާއި ދެކޮޅަށް އިހުތިޖާޖު ކުރެއްވުމަށް އެންމެހައި ލޮބުވެތި މައިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރީންނަށް ގޮވާލަމެވެ.އިތުރަށް

No comments:

Post a Comment