Saturday, October 2, 2010

ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީގެ ވަނަވަރު

ނަން :
ޑރ. ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ
ދާއިމީ އެޑްރެސް:
ހ. ލަންޓަން . ޖަނަވަރީމަގު. މާލެ
މިހާރުގެ އެޑްރެސް:
މ. ނަނައިމޯ، ކެނެރީމަގު. މާލެ
އުފަން ރަށާއި އެޑްރެސް:
ކަނީރުމާގެ، ސ. ހުޅުދޫ
ބައްޕަގެ ނަން:
އައްޝައިޚް ޢަބްދުލްބާރީ –رحمه الله- ، ކަނީރުމާގެ، ސ.ހުޅުދޫ އިތުރަށް
އަދާކުރާ ވަޒީފާ:
މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ތަޢްލީމީ ފެންވަރު:
ބީ. އޭ (ދަޢުވާ، އުޞޫލުއްދީން "ތިއޮލޮޖީ" / މަދީނާ 1989)

އެމް. އޭ (ތަފްސީރު"އިންޓަރޕްރިޓޭޝަން އޮފް ޤްރުއާން"،
އުލޫމުލް ޤުރުއާން / މަދީނާ 1994)

ޕީ. އެޗް. ޑީ (ތަފްސީރު"އިންޓަރޕްރިޓޭޝަން އޮފް ޤްރުއާން"، އުލޫމުލް ޤުރުއާން / މަދީނާ 1999)

މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ:
ޑިރެކްޓަރ އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖިލިސް 01 ނޮވެމްބަރ 1999 – 11 ޑިސެމްބަރ 2000
މުދީރު ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު 12 ޑިސެމްބަރ 2000 – 2006 ޑިސެމްބަރ 22 އަށް
މިނިސްޓަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް 12 ނޮވެމްބަރ 2008 އިން ފެށިގެން

ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖްރިބާ:
9 އަހަރ

ސިޔާސީ ބައިވެރިވުން:
ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފައުންޑަރ މެމްބަރ
ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފުރަތަމަ ވަގުތީ ރައީސްކަން
ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން

ޢިލްމީ ބައިވެރިވުން:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފިޤްހު އެކަޑަމީގެ ރައީސްކަން

ޝައުޤުވެރިކަން :
ޢިލްމީ ރިސާޗްކުރުނ

No comments:

Post a Comment