Saturday, October 2, 2010

ރާއްޖޭން އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ނައްތާލަން

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި އަންހެންބޭފުޅުން ފާޅު ކުރެއްވެވި ޚިޔާލު ތަކުގެ ތެރޭގައި ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލުން ތަޢުލީމު އުނގެނެން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް އަންނަ އަހަރަށް ޖާގަ ލިބޭނޭ ގޮތް ހަމަނުޖެހުމުން މިކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހުމުގެ ޝުޢޫރު ފާޅުކޮށް، ރާއްޖޭން އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ނައްތާލަން މަސައްކަތް ކުރާކަމަށްބުނެ އެކަމާ ހިތާމަކުރާކަމަށް ބުނެ، އެކަމުގައި އެއްވެސް ބެލެނިވެރިއަކު ފަސްނުޖެހޭނެ ކަމުގައިވެސް ބުނަމުންގެންދިޔައެވެ.އިތުރަށް

No comments:

Post a Comment