Saturday, October 2, 2010

އަޅުގަޑުމެންގެ ދަރިންގެވެސް ޙައްޤެކެވެ.މަދްރަސާ ނިމޭގަޑީގައި ދިމާވާ ތަފާތު ޚާދިޘާތަކެވެ. ތަޅާފޮޅުމާއި ގުރޫޕު މާރާމާރީއެވެ. ހުތުރު ބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ޒުވާބު ކުރުމެވެ. ޔުނީފޯމުގައި ގެއަށްދާ ދިއުމުގައިވެސް ޔުނީފޯމް ކޯޑަށް އެއްވެސް އިހްތިރާމު ކުރުމެއްނެތި، މަގުމަތީގެ ރިވެތި އެއްވެސް އަދަބަކަށް ތަބާނުވުމެވެ.
ކުލާހުގައި ބޭނުންކުރާ ޑެސްކުތަކުގައި ކުރަހާފައި ހުންނަ ހުތުރު މަންޒަރު ތަކެވެ. ދަރިވަރުން ބޭނުންކުރާ ފާހާނާތަކުގައި ލިޔާ ލިޔުންތަކާއި ކުރަހާ މަންޒަރުތަކެވެ.އިތުރަށް

No comments:

Post a Comment