Saturday, October 2, 2010

ޤައުމީ އަބްޠާލުންގެ ލިސްޓަށް ރިފްދާގެ ނަން

އަންނަ މާރޗްމަހު އެމެރިކާގެ ސިނަމާތަކުގައި އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިޑޮކިމެންޓްރީގެ އޯޕަނިން ސެރެމަނީގައި ބައިވެރިވުމަށް އެޗްބީއޯއިންވަނީ ރިފްދާގެ ޢާއިލާއަށް ދަޢުވަތު ދީފައެވެ. ދެކޮޅުޓިކެޓާއި ހުރިހާ ޚަރަދެއްވެސް އެމީހުންވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. މިއީ ދިވެހިން ފަޚުރުވެރިވުން ޙައްޤު ކަމެކެވެ. ރިފްދާ އެވަނީ މުޅި ދިނިޔޭގެ ކުރިމަތީގައި ރާއްޖޭގެ ނަން އުފުލައިދީފައެވެ. ޤައުމީ އަބްޠާލުންގެ ލިސްޓަށް ރިފްދާ މުޙައްމަދު ރަޝީދުގެ ނަން އިތުރު ކުރުމަށް ދިވެހި ތާރީޚު ލިޔާ މީހުންނަށް ،ަޖުބޫރު ކުރުވާފައެވެ. އެކަމަކު އަޖައިބަކީ ލަވަޗާޓުތަކުގެ ދިހަވަނައިގަ އޮންނަ ލަވަވެސް ރިފްދާގެ ކާމިޔާބީގެ ވާހަކަޔަށްވުރެ، ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަޤުބޫލުކަމެވެ.އިތުރަށް

No comments:

Post a Comment