Sunday, March 14, 2010

which brand of Islam is right?

which brand of Islam is right

މުޙައްމަދު ސިރުޙާން
Let the Wahhabis know that the government will not let itself or Islam, the religion that it has written into the Constitution, be used as instruments of power in establishing the supremacy of one particular brand of Islam in the Maldives.If – and it is a big ‘if’, given the obfuscation and vacillation of official policy – this is not the future that the Maldivian government has envisioned for the country whose democracy the current President fought so valiantly for, then it should act soon to provide room for the freedom to grow of the Maldivian Muslims who do not follow this brand of Islam

Anyone who does not agree with this particular brand of Islam is now being denied, among other fundamental rights, their right to exist. The only Muslims who will be tolerated in this society are those that follow Wahhabism

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މުސްލިމް ރާއްޖެ ފަސާދަ ކުރުމުގެގޮތުން މުސްލިމުން ކަމަށް ދަޢުވާ ކުރާ ދިވެހިންގެ މަދުބަޔަކު އަޑީގައިތިބެގެން ރެއާދުވާލު އެތައް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަމީ އެންމެން ދަންނަ ޙަޤީޤަތެކެވެ. އެކިއެކި ނަންނަމުގައެވެ. ދިވެހިންނަކީ ފެށުނީއްސުރެ އިސްލާމްދީންދެކެ ވަރަށްލޯބިވާ ބައެކޭ ބުނާ އަޑު އަހަމެވެ.މިއަދު ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ތިބި ދީނަށް ލޯބިކުރާ ވަރަށްގިނަބަޔަކު ތިބީ ކަންކަމަށް ހޭވެރިވެފަ އެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ ދިފާޢުގައި ނުކުންނާނެ މީހުން މިއަދުވަނީ ﷲގެ ހެޔޮރަޙްމަތްފުޅުން އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ގިނަވެފައެވެ. ވީމާ ތާއަބަދު ދިވެހިން އެބައިމީހުންގެ ދީން ގާދޫކޮލުން ނެރެ އޮޔާދާންދޫކޮށްލާތަން ބަލަން ނުތިބޭނެކަން ހަނދާންކޮށްދެމެވެ.


ﷲ ގެ ޥަޙީ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ.


" އަދި قيامة ދުވަހުން ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެމީހުން މޫނުވަތަށް محشرއަށް ފޮނުއްވާހުށީމެވެ. ކަނު، މަންމަން، ބީރުބަޔަކު ކަމުގައެވެ. އެމީހުން ތިބެނިވިތަނަކީ ނަރަކައެވެ. އެ ނަރަކައިގެ ހުޅުގަނޑު ކުޑަވާ ކޮންމެފަހަރަކު، އެމީހުންނަށް އެ ހުޅުގަނޑު އަނދައިގަތުން އިތުރުކުރައްވަމެވެ.

1 comment:

  1. can u tell me how to identify truth, among these two ?

    ReplyDelete