Sunday, March 21, 2010

މާތްﷲ އެންގެވިގޮތަށް ނޫޅެ ސުވަރުގެއަށްދާން ބޭނުންވަނީ އެވެ.

މާތްﷲ އެންގެވިގޮތަށް ނޫޅެ ސުވަރުގެއަށްދާން ބޭނުންވަނީ އެވެ.
3އޭ
މުޒާހަރާގައި ބޭނުން ކުރި ސްލޯގަން ތަކުން ފެންނަން ހުރި އިބާރާތްތް ތަކުގައި އިސްލާމް ދީނަށް ވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑު ކޮށް މަލާމާތް ކޮއްފައި ހުރިތަން ވަނީ ފެނިފައެވެ. " An eye for an eye makes the whole world blind".މިއިބާރާތް އަމާޒް ކުރެވިފައި ވަނީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ ގިސާސް ހިފުމާ ގުޅޭގޮތުން ކަމަށްވާއިރު މިކަމާ އަންހެނުންގެ ހައްގު ހޯދުމައި ހުރި ގުޅުމެއް އަޅުގަޑަކަށް ވިސްނާވިސްނާ ވެސް ނޭގުނު.އިންތިޒާމްކުރިފަރާތުގެ މަގްސަދާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފެދޭ!!!
ހުސެން: މިކަމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި ސުކޫލްތަކުން ބުނީ ތިމަންނަމެން މިއަދު ވަރަށް ދެރަވެއްޖެ ކަމަށް އެއީ އަޅުގަޑުމެންނަށް ނޭގި އެފަދަކަމެއް އެމީހުން ކުރުވީތީވެއެވެ.

No comments:

Post a Comment