Tuesday, March 30, 2010

ﷲ ގަބޫލު ނުކުރާ މީހަކަށް އާޔަތެއް ހަދީސެއް ކިޔައިދިނުމަކުން އޭގައި އޮތްވާހަކައެއް ގަބޫލު ކުރެވޭނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ

abadeeu
ދިވެހިރާއްޖޭގައ ދައްކަންވީ ހަމަކެނި ދީނުގައި ކަންތައް އެނގެވި ގޮތްތަކުގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ހަށަން ބަންނަ ހިސާބާއި ނަރަކައިގެ ފުންމިނާއި ސުވަރުގޭގެ އަރާމުވާހަކަ އެކަންޏެއްވެސް ނޫނެވެ. ދިވެހީންނަށް ދީނަށް ގޮވާލަންވެސް އެބަ ޖެހެއެވެ. ﷲ ގަބޫލު ނުކުރާ މީހަކަށް އާޔަތެއް ހަދީސެއް ކިޔައިދިނުމަކުން އޭގައި އޮތްވާހަކައެއް ގަބޫލު ކުރެވޭނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ.

އެކަލާނގެއީ އިންސާނުންނަށް ކަންކަންކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ދެއްވި ރަސްކަލާނގެ އެވެ. އަދި އެ ގާބިލުކަމުގެ ބޭނުންހިފާ މީހުންނަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއި ހިކްމަތްތެރިކަމާއިއެކީ އޭގެ ބޭނުން ހިފުމަށް އެކަލާނގެ އަންގަވާފައިވެއެވެ . އިތުރަށް


No comments:

Post a Comment