Sunday, March 21, 2010

ނަރަކައިގައި ގިނަ ވާނީ ހަމަ އަންހެނުންނެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ބަހެއް ނޫނެވެ.

ނަރަކައިގައި ގިނަ ވާނީ ހަމަ އަންހެނުންނެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ބަހެއް ނޫނެވެ.
ނޖހ
ކިތައްމެ ވަރަކަށް ކަރުދާސް އުކިޔަސް، ދަރުސްތައް ސެންސަރު ކުރިޔަސް، އިލްމުވެރީންގެ ދޫ ބަންދު ކުރިޔަސް ނަރަކައިގައި ގިނަ ވާނީ ހަމަ އަންހެނުންނެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ބަހެއް ނޫނެވެ. ޝޭހުގެ ބަހެއްވެސ ނޫނެވެ. އެބޭކަލެއްގެ ދުލުން ﷲ ގެ ހަޝްރަތުން އަންނަ ވަހީ ނޫނީ ބޭރުނުވާ މާތް ނަބިއްޔާގެ ހަދީސް ފުޅެކެވެ. މުސްލިމް ކަނބަލުންނަށް އޯގާތެރިވެގެންނެވެ. މިމީހުންގެ ސިކުނޑީގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ތެތްކަމެއް ނެތީ ތާއެވެ. މި ބައިމީހުންނަށް ރަނގަޅަކަށް އެއިރުޝާދު ދިނީމަވެސް އެފެށީ ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާށެވެ. ދެން ދާން އޮތްތަނަކީވެސްް ނަރަކައެވެ. އެމަލާމާތްތައް ކުރީ އައުރަ ނިވާނުކޮށް ތިބެއެވެ. ދެންދާން އޮތްތަނަކީވެސް ނަރަކައެއް ނޫންތޯއެވެ. ތިމާމެން މަލާމާތް ތިކުރަނީ ތިމާމެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށެވެ. ނަރަކައިގެ މަގު ހިޔާރު ކުރަނީ އަމިއްލައަށެވެ. ވިސްނާލާ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އިނގޭނެ ކޮންމެ ފިރިހަނަކަށް 40 އަންހެނުން ތިބޭ އިރު ހުރިހާ ފިރިހެނުން ނަރަކައަށް ގޮސްފައި ކޮންމެ 40 އަންހެނުންގެ ތެރެއިން 2 މީހަކީ ނަރަކަ ވަންތަ ވެރިން ކަމުގައި ވާ ނަމަވެސް ނަރަކައިގައި ގިނަވާނީ އަންހެނުންކަން..


ބަރޭ : މިމީހުންނަށް ނަރަކައަކީ ވާތަނެއްކަން އިނގުނީ ހަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ ދޫފުޅުން. ނަރަކައިގައި ގިނަވާނީ އަންހެނުންކަން ވެސް ބަޔާންވީ އެދޫފުޅުންނެވެ. މިއަޑުގަދަކުރާ ޕާޓީގައި އަނެއްކާ ނަރަކައެއީ ވާތަނެއްކަން ޤަބޫލުކުރާމީހުން އެބަތިބިތަ؟ ގިނައިން މިގޮތަށް އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅުވެގަތުމުން ދެންދާންއޮތީ ކޮންތާކަށް؟ މިހެންގޮސް އަމިއްލައަށް ނަރަކައިގާ ގިނަވުމަށް ބޭނުންވަނީތާދޯ؟ މުރާސިލް

2 comments:

  1. ބުނެބަލަ ނަރަކައިގައި މަދީ ފިރިހެނުންނޭ. އޭރުން އޯކޭވާނެ!

    ReplyDelete
  2. yes all the male rapists, pedophiles, murderers etc are so low in numbers

    ReplyDelete