Saturday, March 20, 2010

މިއީ ދިވެހިން ވާވައްދާ މަގުފުރެއްދުންކަން ޔަޤީނެވެ

ޑައިވަރސިޓީ ގެ ނަން ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ރީތި ތޯއެވެ؟؟؟‏
(މުސްލިމެއް( މުޙައްމަދު
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބް ސައިޓް ހުޅުވާ ލާއިރު ބޮޑު އަކުރުތަކަކުން ފެންނަން އޮންނަ އިގިރޭސި މެސެޖަކީ:"އިމްބްރޭސް ޑައިވަރސިޓީ" މި މެސެޖް އާއި އަދި “އެންޑް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން”

(embrace diversity end discrimination )

މި މެސެޖެވެ

އަޅުގަޑަކީ ދިވެއްސަކަށް ވީތީވެ މި ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލުވެރިންނާ ސުވާލު ކުރަން ބޭނުން ވަނީ މިއީ ކޮން “ޑައިވަރސިޓީ” އެއް ހެއްޔެވެ؟ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތީ އެއް އެތްނިސިޓީއެކެވެ.އެއް ރިލިޖަންއެކެވެ. އެއް ބަހެކެވެ. ސެކްޝުއަލް އޮރިއެންޓޭޝަން އަށް ބަލާއިރު ދިވެހީން އަބަދުވެސް ތާއީދު ކުރަނީ އަދި ކުރާނީ ޢިއްފަތްތެރި ފިރިހެން-އަންހެން ކައިވެންޏަށެވެ. ފިރިހެން-ފިރިހެން ނުވަތަ އަންހެން-އަންހެން ކައިވެންޏަކަށް ނޫނެވެ. ވީމާ ހިޔުމަންރައިޓްސްކޮމިޝަނުން ރާއްޖޭގައި ދިރުވާ ފަތުރަން މިއުޅޭ ޑައިވަރސިޓީ އަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ޑައިވަރސިޓީ އިމްބްރޭސް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ މަލްޓި ރިލިޖަސް، މަލްޓި އެތްނިކް އަދި މަލްޓި ލިންގވިސްޓިކް ގައުމު ތަކުގައެވެ. ރާއްޖެއަކީ އެފަދަ ގައުމެއްނޫނެވެ. ވީމާ މިއީ ލޯކަނު ކަނޑުކޮސް ބީތާ ތަޤްލީދު ކުރުން ނޫން ކަމުގައި ވާ ނަމަ މިއީ ދިވެހިން ވާވައްދާ މަގުފުރެއްދުންކަން ޔަޤީނެވެ

3 comments:

 1. ހެހެހެހެހެހހެ

  އިމްބްރޭސް' އޭ؟؟؟؟'

  ReplyDelete
 2. ހިއުމަން ރައިޓްގެ ގެ ބޯ. އުވާލަންޖެހޭ އެއްޗެއް މީ

  ReplyDelete
 3. Great post your points are spot-on, especially the starting part. Congratulations

  ReplyDelete