Thursday, March 25, 2010

ޑިމޮކްރަސީ މޮޔަވަނިއްޔޭ

ޑިމޮކްރަސީ މޮޔަވަނިއްޔޭ
ކޮމެންޓް: ރޭ
ޑިމޮކްރަސީއަކީ ތަނެއްގެ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންވާހާ ގޮތަކަށް ހިތަށްއެރިހާ ކަމެއް ކުރުންކަމުގައި ވާނަމަ..... ޑިމޮކްރަސީއަކީ ﷲގެ ޤާނޫންގެ މައްޗަށް މީސްތަކުން ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތަށް އިސްކުރުންކަމުގައި ވާނަމަ.... ޑިމޮކްރަސީއަކީ ޙަރާމް ކަންތައްތައް ހުއްދަ ކަމުގައި ދެކުންނަމަ.... ޑިމޮކްތަސީއަކީ ބޭނުން ދީނަކަށް ބޭނުން މިސްލަތަކަށް ބޭނުންގޮތަކަށް ޞޭނުން ޢަމަލެއް ކޮށްފައި އުޅުން ނަމަ.... ޑިމޮކްރަސީއަކީ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންވެގެން މައިޏޯރިޓީ ޙައްޤުގައި ތިބިކަމުގައި ވިޔަސް ޙައްޤަށް ފުރަގަސްދިނުން ކަމުގައި ވާނަ ޑިމޮކްރަސީއަކީ ހިޕަކްރޮސީއެކެވެ. އެފަދަ ޑިމޮކްރަސީއެއް މި މުސްލިމު މުޖުތަމަޢްއަކަށް ބޭނުމެއްނޫނެވެ. އިސްލާމްދީނުގައި ބާލިޣްވެފައިވާ 10އަހަރުގެ ކުއްޖާއާއި ޖިމާޢްވާން ހުއްދަވެފައި..ޑިމޮކްރަސީގައި ބާލިޣްނުވާ އަމިއްލަ ދަރިފުޅު ބައްޕަގެ ޖިންސީ ތަރީގާއަކަށް ވާނަމަ...... އިސްލާމިކްރޮސީ މަށަށް މާރަނގަޅެވެ. ޑިމޮކްރަސީގައި އަންހެނުން މަގުމަށްޗަށް ނެރެ ރޭޕްކޮށް.... މިލިޓިރީގައި އަމިއްލަ ސިފައިން ގެ ޝިކާރައަކަށްވެ... ޖިންސީ އާލާތަކަށްވެފައި....އިސްލާމީ މުޖްތަމަޢްއެއްގައި އަންހެނާ ގޭގައި އިއްފަތްތެރިކަމާއިއެކު އިންދެވި....އަވައްޓެރިންނާއި މުސްލިމުންގެ އެހީ ލިބޭނަމަ... އިތުރަށް ކިޔާލުމަށް

No comments:

Post a Comment