Saturday, March 20, 2010

މޫނުބުރުގާ އަޅުވާފަ، ގޭބަންދުކޮށްފަ، ކިޔަވާބައެއްނޫން

މީހުން ބުނޭ މިމީސްމީހުން އެމީހުންގެ އަނބިން ބައިތިއްބަނީ މޫނު ބުރުގާ އަޅުވާފައި ގޭބަންދު ކޮށްފައޭ. ކިޔަވާ ބައެއް ނޫނޭ.... އެކަމަކު ހަޤީޤަތަކީ އެއީ ނޫންތާ ދޯ.
ޖަނާ
މީހުން ބުނޭ މިމީސްމީހުން އެމީހުންގެ އަނބިން ބައިތިއްބަނީ މޫނު ބުރުގާ އަޅުވާފައި ގޭބަންދު ކޮށްފައޭ. ކިޔަވާ ބައެއް ނޫނޭ.... އެކަމަކު ހަޤީޤަތަކީ އެއީ ނޫންތާ ދޯ. މިހިރަ ފެންނަނީ އެބުނާ އަނހެންދަރީންގެ މަސައްކަތް. ޤައުމަށް ބޭނުންވަނީ މިކަހަލަ ދަރީން.. ﷲ ތިޔަކަނބަލުންގެ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވާށި. ތިޔަަ ފަދަ އިވެންޓްތައް ގިނަ ކުރުން އެދެން..

އަހަރެން: ޝުކުރިއްޔާ ޖަނާ... މީހުން ގިނައިން ވާޙަކަ ދައްކަނީ ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ނުބަލައި ހަމަ ތިބެލާފަ އެއްޗެކޭ ބުނެލަނީ...
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

No comments:

Post a Comment