Monday, March 29, 2010

އާދުވަހެއްގެ އިރު ދުނިޔެ މައްޗަށް ފާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހަސަންބެ
މިއީ އިންސާނާގެ ހާލަތެވެ. ނިކަން މިކަމާއި ދެކޮޅުހަދާ މީހަކު ހުރެއްޖެނަމަ މިކާއިނާތަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ތަނެއްކަމުގައި ހަދާ، ތިމާގެ ނިންމުންތަކާއި އެއްގޮތަށް ހިނގާ ތަނެއްކަމުގައި ހަދާބަލާށެވެ. އަދި ތިމާގެ އަޖަލު ބަދަލުކޮށް މަރުވުމުން އެއްކިބާވެ ބަލާށެވެ. ނުވަތަ އެހެން ޕްލެނެޓެއް އީޖާދުކޮށްބަލާށެވެ. ނުވަތަމިކާއިނާތުން ބޭރުގައި އާބާދުވެބަލާށެވެ. އެންމެހާ އިންސީންނާއި ޖިންނީން އެކުވެ މަސައްކަތް ކުރިކަމުގައިވިޔަސް މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެކަން ﷲ ތަޢާލާ އަންގަވާފައިވެއެވެ.މުރާސިލް


No comments:

Post a Comment