Thursday, March 18, 2010

ހިއްލަތު ގެ ބޯކަނޑަން ލިޔުނީ

ހިއްލަތު ގެ ބޯކަނޑަން ލިޔުނީ

ދެން މީނާގެ ވާހަކަ ނޫސްތަކުގެ ފަލަ ސުރުހީއިން ގެއްލެން ފެށިތަނާ އަނެއްކާވެސް މީނާއަށް މަރުގެ އިންޒާރެއް ދީފިއެވެ. މިފަހަރުވެސް މި އިންޒާރު މީއެރީ މުރާސިލް އަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިފަހަރު މީނާގެ ބޯކަންޑަން އިންޒާރު ދިނީ މީނާ އަމިއްލަ އަށް ކަމުގައި ދޭހަވާ ކަހަލަ ބައެއް ދަލީލުތައް އަޅުގަނޑު އުގެނިފައިވާ އިންވެސްޓިގޭޓިވް ޖާނަލިޒަމް ގެ ހުނަރުތަކުން ދައްކަ އެވެ. ކިޔުންތެރިން ގަބޫލް ކުރާނެ ކަންވެސް ޔަގީނެވެ. އެވަރުގެ ހެކި ތައް އެބަ ހުއްޓެވެ. ހިއްލަތުގެ ބޮލޮގުގައި މުރާސިލް ގައި އިން ލިޔުމުގެ ސްކްރީން ޝޮޓް އެއް އަޕްލޯޑް ކޮށްފައި އެބަ އިނެވެ. މުރާސިލް އިން އެލިޔުން ނަގާނެ ކަން އޭނަ އަށް އިންގޭތީ ކަންނޭންގެ އެވެ. އަދި އެލިޔުން ގިނަ ބަޔަކަށް ދެއްކުމުގެ މަޤްސަދުގައިވެސް ވުން ގާތެވެ. ހިއްލަތުގެ ބޯކަންޑަން ލިޔެފައިވާ ލިޔުމުގެ ސްކްރީން ސޮޓް އޭނާ ނަގާފައިވަނީ އެލިޔުން ކީ 3 ވަނަ މީހާ ގޮތުގައި އިންދެގެނެވެ. ހަމަ ގައިމުވެސް މުރާސިލް ގަވައިދުން ކިޔާމީހަކަށް އިންގޭނެ ދެންމެ ލިޔެ ޝާއިއުކުރާ ލިޔުމެއް ދެތިން މިނެޓް ވާއިރު ދިހަ ވަރަކަށް މީހުން ކިޔާފައިވާނެ ކަން އިންގޭނެ. އެހެންވީމާ މި ސްކްރީންޝޮޓް ނަގައިފައިވާނީ ލިޔުން ލިޔުނު މީހާކަން ގައިމުއެއް ނޫންތަ ؟ އެ ސްކްރީން ސޮޓް ގެ ތަންކޮޅެއް ތިރިއަށް ޖެހިލީމާ ފެންނާނީ އެލިޔުންތެރިޔާގެ އެހެން ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި އަދަލާތަކުގެ ހުސެން ރަޝީދު އާއި ދެކޮޅަށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. އެހެންވީމާ އެމީހާ އަކީ ޖިހާދު ކުރުމުގެ ރޫހް މާ ވަރަކަށް ހުރި މީހެއް ނޫނެވެ. މިހިރީ ހައްތަހާވެސް ދަލީލުތަކެވެ. ބަލާ ހޯދައިފި މީހަކަ މިނޫން ކަންތައް ތައްވެސް ފެންނާނެ އެވެ.
ހިރިގާގެ ޖަރނަލިސްޓް އެސޯޝިއޭޝަނުން ހިއްލަތުގެ ދިފާއުގައި ނޫސްބަޔާނެއްވެސް ނެރުނީ އެވެ. ފުލުހުންވެސް ނޫސްބަޔާނެއް ނެރެފިއެވެ. މިނިވަން ނޫހުގައި ތިބި އޭނާގެ ޕާރޓުން ލައްވާ ވެސް ދެތިން ލިއުން ޝާއިއު ކޮށްފިއެވެ. މީޑިއާގެ ސަމާލުކަން މިވަނީ ހޯދާފައެވެ. ކުރިން ކޮށްފައި ހުރި ކަންތައް ތަކުންވެސް ފެނުނީ ސަމާލުކަން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ތަކެއް ކޮށްފައިވާކަމެވެ. ދިވެހި ފުލުހުންނަށް މިގޮވާލަނީ ހިއްލަތުބޯކަންޑާ މަރުގެ އިންޒާރުދިނުމުގެ ކުށުގައި ހިއްލަތު ހައްޔަރު ކުރުމަށެވެ. ހިއްލަތަކީ ހަމަ ހަގީގަތުގައިވެސް ހީލަތެކެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

5 comments:

 1. goto hell you wahabi camel shit!

  ReplyDelete
 2. Yep, what anonymous said. Fuurrrkk you you stupid beardo!

  ReplyDelete
 3. These people's obsession with Hilath makes them even more stupid looking.

  ReplyDelete
 4. May Allah guide the three of you to the right path. Ameen!

  ReplyDelete
 5. you have investigative journalism skills? friggin zoophile!

  ReplyDelete