Tuesday, March 30, 2010

ނަރަކައިއާއި ސުވަރުގެއަކީ ވަކިޖިންސަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ތަނެއްބާ؟

ނަރަކައިއާއި ސުވަރުގެއަކީ ވަކިޖިންސަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ތަނެއްބާ؟
މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު
ނަރަކައާއި ސުވަރުގެއަކީ ޙަޤީޤަތެކެވެ. އެއީ ޙައްޤު ތެދެވެ. ޤިޔާމަތް ދުވަހަށް އީމާންވުމުގެ ތެރޭގައި އެދެތަން ތެދުކޮށް ކަށަވަރުކޮށް ޤަބޫލުކުރުން ހިމެނެއެވެ. ސުވަރުގެ އަކީ ﷲ އަށް އީމާންވެ ކިޔަމަންތެރިވެއުޅުން މީހުންގެ މަތިވެރިމަންޒިލެވެ. މުއުމިންތަކުން އެތަނަށް ވަންނަނީ އެބައިމީހުންގެ ހެޔޮޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުންނާއި ﷲގެ ރަޙްމަރާއި އޯގާވަންތަވެރިކަމުންނެވެ. ނަރަކައަކީ ﷲ އަށް ޝިރުކުކޮށް އެކަލާނގެ މަގުން އެއްކިބާވެ އުޅޭ މީހުންގެ ގޮވައްޗެވެ. އެމީހުން އެތަނަށް ވަންނަނީ އެމީހުންގެ އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުންނާއި ﷲގެ އިންޞާފުވެރިކަމުންނެވެ. މިޙަޤީޤަތުގެ މަތީގައި ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންގެ ރިސާލަތު ޤާއިމުވެފައިވެއެވެ. ނަރަކައިގައި އަންހެނުން ގިނަވާނެކަމުގައި އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްފުޅުތަކީ ވަޢީދުގެ ޙައްޤު ތެދު ބަސްފުޅުތަކެކެވެ. ހެޔޮޢަމަލުކުރުމަށް ހިއްވަރު ދެއްވުމުގެ ގޮތުން އައިސްފައިވާ ބަސްފުޅުތަކެވެ. ފަހަރެއްގައި ވެސް އަންހެނުން އެއީ ހަމަ އަންހެނުންނަށްވީތީވެ ނަރަކަވައްދަވާނޭކަމަށް އައިސްފައިވާ ބަސްފުޅުތަކެއްނޫނެވެ. އިތުރަށް ކިޔާލަން ބޭނުންނަމަ

2 comments:

  1. why are there so many types of islam? one type that don't allow drawings other type that does? and why is shiatte not recognized by sunnies as islam? and what is truth? can you explain without using imaginary characters ?

    ReplyDelete
  2. Ibn Taymiyya, in his Aqeedat-il-Wasitiyyah (pg. 154) says: "Their creed is the religion of Islam which was sent to the world by Allah through the Prophet (Peace be upon him). But the Prophet (Peace be upon him) said, 'My Ummah will get divided into 73 sects and each one will go to Hell save one and that one is the Jama'at.' Also in one Hadith he said, 'They are those people who will follow this path which I and my Sahaba follow today.' Therefore they have caught hold of Islam unalloyed from every adulteration and these are the people of Ahl as-Sunnah Wa'l Jama'ah.

    ReplyDelete