Tuesday, September 28, 2010

ތަޢުލީމީ ނައު ޣަރަޤު ވެގެން ދިޔުމަށް އެޅޭ އިތުރު ލޯވަޅެކެވެ

ލިޔުއްވީ : މުޙައްމަދު އަނީލް (ނޫރުލްއިސްލާމްގެ އެޑިޓަރ)
ލޮބުވެތި ބެލެނިވެރިންނޭވެ! ތިޔަބޭފުޅުންގެ ދަރިންނަކީ ﷲ ތިޔަ ބޭފުޅުންނާ ޙަވާލު ކުރެއްވި އަމާނާތެކެވެ. އެދަރިންގެ ތަރުބިއްޔަތަކީ ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާއެކެވެ. ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދަންނަވައިގެން، އެފަރާތްތަކަށް ބާރުއަޅުއްވައިގެން މިފިތުނައިން ދަރިން ސަލާމަތް ކުރައްވާށެވެ. ފުރާވަރުގެ އަންހެން ކުދިންނާއި ފިރިހެން ކުދިން އެއްކުލާހެއްގައި ތިބެ މަސްހުނިވެ ހެދުމުން ނިކުންނާނޭ އަޚްލާޤީ މައްސަލަތައް ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ތަޞައްވުރު ކުރެއްވޭނެއެވެ.

އަދި ހަނދުމަ ކުރައްވާށެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ބެލެނިވެރިއެކެވެ. އެމީހެއްގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ބަޔަކާމެދު މާދަމާ- ޤިޔާމަތް ދުވަހުން ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެންނާ ސުވާލު ކުރައްވާނެއެވެ. އިތުރަށް

No comments:

Post a Comment