Tuesday, September 28, 2010

ޑރ. މުސްޠަފާ ލުޠުފީއާ ދެކޮޅަށް ދިވެހިން އުތުރިއަރަނީ

ޑްރެގަން ގާރލް ގެ ޚިޔާލަކީ.
އެބޭފުޅާ އެހުންނެވީ ހަމައިގަތޯ؟؟ ބަލަގަ މިތާ ދީނަށް އުޅޭތީ އުޅުނަވެސް ނުދެންތަ މިކަލޭގެ މިއުޅެނީ….މީނާ ރާއްޖޭން ޑީޕޯޓް ކުރަންވީ….ދެ ޖިންސް އެއްކޮށްގެން އަހުލާޤު ރަނގަޅުވާތަން ބަލަން ހެވިފަ ހުރޭ…ދީނުގެ ކަންފުޅެއްވެސް މީނަގެ ނެތީބާ؟؟؟ އަދާލަތު ޕާޓީއަށް މިކަމާ ދެކޮޅަށް ތެދުވަން އަޅުގަނޑުމެން ގޮވާލަން…
shaheen ގެ ޚިޔާލަކީ
އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަންއުޅުމުން އަމިއްލައައް އިސްތހިއުފާދީފަ ފައިސާގެ ދަހިވެތިކަމުގަ މަކަރާހީލަތުން ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދޭކަމަށް ހެދިގެން ލާދީނީ އަމަލުތައް މިތާގަ ފަތުރާކަށް ނުކެރޭނެ…އަހަރުމެން ރައްޔިތުން ތިކަމާ ނިކުންނާނާން…….
a.a ގެ ޚިޔާލަކީ
މުސްތޮފާއެވެ. އިސްލާމް ދިން ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ބޭރުކުރުމަށް ކަލޭ ތިހުރީ ހާދަވަރަކަށް ފެންބޮވައިގެންފައެވެ. ތިކުޅެނީ މުސްލިމުންގެ ލެޔާއެވެ. 2002 ވަނައަހަރާއި 2004 ވަނަ އަހަރު ކެމްބްރިޖް ޔުނިވާސިޓީން ކުރިދިރާސާވެސް ކަލެއަށް ކަމުނުގޮސް ބޮޑާކަން ދައްކަނީތަ!
މާނު ގެ ޚިޔާލަކީ
މުސްތޮއައް ހަމަސާބަސް ބަލަ ކެންބުރިޖް ޔުނިވަރސިޓީ އަށް ވުރެކުރިން މުސްލިމުންނައް މިކަން އެގިފަ އޮތީ އަންހެނުން ނާފިރިހެނުން ގައިގޯޅިވީމަ ވިސްނުމަށްބަދަލު އަށްނަކަން އެކަމުގެ ހެކިހުޅަގުންއެފެންނަނީ ތުރކީން އެފެންނަނީ ޒިނޭއާށްމުވަނީ ކަލެ އާތިދިރާސާ ކުރި ފަރާތްވެސް ހެއްދެވިﷲ އެކަމުންނުކުންނާނެ ނަތީޖާ މޮޅައް ދެނެވޮޑިގެންވޭ އެހެންވެއެކަން ހަރާންވީ.އިތުރަށް

No comments:

Post a Comment