Sunday, September 26, 2010

ހަވީރު ނޫހުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހަކު އިސްލާމްދީނަށް މަލާމަތްކޮށް


Nadym Merihana (Ahmed Nadym) FACE BOOK
ފޮޓޯއިން ތިޔަފެންނަނީ ހަވީރު ނޫހުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހަކު ސުންނަތަށް މަލާމަތްކޮށް މޫނު ބުރުގާ ސިފަކޮށްފައިވާ ގޮތެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނެރޭ އެންމެން ދަންނަ މިނޫހުގެ ލިޔުންތެރިންގެ ހާލަތަކީ މިއީއެވެ. އަދި މި ނޫން ނޫސްނޫހުގެ އަހުލުވެރިންގެ ހާލަތު ހުންނާނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ ހަމަ ސީދާ ދީނަށް މަލާމަތް ކުރަން މުސާރަ ދީފައި ތިބޭ ސަލްމާނުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެބަތިއްބެވެ. އަޅުގަނޑު ބުނެލަން އޮތީ އަދި ތިޔަހެން ތިބެވިދާނެއެވެ. އެކަމަކު މަރު އައިސް ޖެހުމުން ދެން ތިޔަހެންނަކުން ފޮނިވެފައި ސުވިސް ބޭންކުގައި އޮތް އެކައުންޓު ހިފައިގެން މަހުޖަނުބެ " ޕެރަޑައިސް " ރިސޯޓުން ދެއްވި އެޕާރޓުމެންޓަކު އާފަލު ކާލަކާލައެއް ނޯވެވޭނެއެވެ. ތިޔަބުނާ ވައްހާބީންގެ ވެރި ރައްބު ވައްޙާބު އެދުވަހުން ބަރު ހިސާބަކުން މިފަދަ މީހުންގެ ހިސާބު ބައްލަވާނެތެވެ.

No comments:

Post a Comment