Wednesday, September 29, 2010

ޑރ. މުސްޠަފާ މި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ދޮގު ބަޔާންތައްދޭ

siruart.blogspot.com

އަނެއްކޮޅުން ކާފަރުންނަށްވެސް އިސްލާމްދީނުގައިވާ ފުރާވަރަށް އެރުމުން ދެޖިންސް މަސްހުނި ނުކުރުމަށް ދެއްވާފައިވާ އިރުޝާދުގެ ތެދު ޙަޤީޤަތް ޤަބޫލުކުރެވި އެ މަގަށް ރުޖޫޢަވާން މަސައްކަތްކުރާއިރު ޑރ. މުސްޠަފާ މި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ދޮގު ބަޔާންތައްދޭކަމީ ޔަހޫދީ ފިކުރު ބޮޑު އަގުގައި ގަނެގެން ހިންގާ ޢަލްމާނީ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށާއި އަނިޔާވެރި ޖަރީމާއެއް ކަމަށް ބުނެވޭނެ ޖާގަ އެބައޮތެވެ.

(ފުރާވަރު ކުދީންނަށް) ދެ ޖިންސް ވަކިން ކިޔަވައިދިނުމަކީ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރެވޭ ކަމެއްކަމަށް ސާބިތުވާ އެތައްސަތޭކަ ދިރާސާއެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެކަމަކު ޖިންސް އެއްކޮށްގެން ކިޔަވައި ދީގެން ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކުރެވޭ ކަމަށް ޑރ. މުޞްޠަފާ ބުނުމަކީ އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތި ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވައިލުމެކެވެ. އިތުރަށް

1 comment:

  1. musthafa hama beyru kuran vee.. hama faalhugai dheenah furassaarakura meeheh musthafa akee. heyonuvaane eyna bahattan.

    ReplyDelete