Thursday, September 30, 2010

ލަދު ހަޔާތް އަޅެ ކޮބައިތޯއެވެ؟

އަދި މީގެ އެންމެ ހެއްވާ ކަމަކީ ދީނީގޮތުން ހައްދު ފަނައެޅި ކަމާއި ނާޅާކަންވެސް އެނގޭނީ އިސްލާމީ ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށް ކަމަށްވާއިރު ދީން ޤަބޫލު ނުކުރާ ރޯ ކާފަރުންތަކެއް އިސްލާމުންނަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް ހަރުކައްޓޭ މަޑުކައްޓޭ ބުނާނީ ނުވަތަ ބުނެވޭނީ ކޮން ހައިސިއްޔަތަކުން ހެއްޔެވެ؟ ލަދު ހަޔާތް އަޅެ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ތުނބުޅި ބާލައިގެން ހުސްއެކަނި މަތިމަސް ނުބާލާ އިސްލާމްދީނުގެ ނަމުގައި އިސްލާމުން ކަމަށްހެދިގެން އިސްލާމުންނަކީ ހައްދު ފަހަނެޅި ބަޔެއްކަމަށް ޔަހޫދީން ބިރުން ލަވާ ހަޅޭއް ހަމަ އެގޮތަށް ތިބެ މިލަނީ މި މީހުންނަކީ މިއީ އިސްލާމުންކަން އެހެން މީހުންނަށް އަންގަން ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ތިމާމެންގެ ކާފަރުކަން އެހެން މީހުންނަށް ފޮރުވައި މަތިޖަހަން ހެއްޔެވެ؟ އިތުރަށް

No comments:

Post a Comment