Monday, November 8, 2010

'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ސުކޫލެއްގައި ދީނީ ތަޢުލީމް ދެވިގެން ނުވާނެ\' ޑރ. މުސްތަފާ ލުތުފީ.

އާދެ، އިސްލާމީ ގައުމެއް ހަލާކުކޮށްލުމަށްޓަކައި ގައިރުމުސްލިމުން ކުރަމުންދާ އެންމެހާ ކަންތައްތައް މިއަދު މިގައުމުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ފުރަތަމައަށް މިބައިމީހުން ކުރާ ކަމަކީ ގައުމުގައި އަލްމާނީ (ސެކިއުލަރ) ފިކުރު އާންމު ކުރުމެވެ. މިގޮތުން މިކަން ފުރަތަމަ ކުރަނީ ގައުމުގެ ތައުލީމީ ނިޡާމުގެ ތެރެއިން އިސްލާމްދީނާ އެބައެއްގެ ބަސް ނައްތާލުމެވެ.އިތުރަށް

No comments:

Post a Comment