Tuesday, November 2, 2010

ސްކޫލް ބޯޑަކީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ނިންމެވުންތައް ތަންފީޒުކުރަން އޮންނަ ރަބަރު ތައްގަޑެއްކަމުގައި ނުހެދުމަށް ދަންނަވައިފި

ބާވެފައިވާ ދެބްލޮކްގައި ގްރޭޑް 1 ގެ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭން އެޑިއުކޭޝަނުން ނިންމުމާއިގުޅިގެން ބޯޑުގެ މެމްބަރުން އިސްތިޢުފާދެނީ ސްކޫލް ބޯޑަކީ އެޑިއުކޭޝަން ނިސްޓްރީގެ ނިންމެވުންތައް ތަންފީޒުކުރަން އޮންނަ ރަބަރު ތައްގަޑެއްކަމުގައި ނުހެދުމަށް ދަންނަވައި، އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ ބޯޑު މެމްބަރުންގެ ޤަރާރަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް ޤަރާރަކުން މިހަފްތާގެ އާދީއްތަދުވަހު ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.އިތުރަށް

No comments:

Post a Comment