Thursday, April 14, 2011

ކާޅު ކޮމެންޓްސ


ނަސީބެއްނު ކާޅު މަރުވިކަން. އެހެން ނޫން ނަމަ ތިޔަ ކަމާއި ހެދި ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޖެހޭނީ ބޮޑު ޚަރަދުކޮށްފަ ތިކަހަލަ ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ކަމެއްގައި އަންނަން ވިއްޔަ ދެމީހުނަށްވެސް އަދަބުދޭން ފެންނަނީ... \n1- ފުރަތަމަ ދެމީހުންވެސް ވަނީ ވައްކަން ކޮށްފަ.. އަކަކު ކާޅުގެ މައިންބަފައިނަށް ވަގަށް ކާޅު ނެގެނުން... ދެވަނަ މީހާ ކާޅު ވަގު އަތުން ކާޅު ވަގަށްނެގުން.\n2- ދެވަނަ ކާޅުވަގު ކާޅު މަރާލުމުގެ ކުށުގައި ކާޅުގެ ވާރިސުންގެ ފަރާތުން މަރަށް މަރު ހިފުން.. އެކަމަކު އަދި އެ ގާނޫނު ބަހުސް މަރުހަލާގައި އުޅޭތީ މަޖުލިސް ޒިންމާ ކުރުމަށް ދޫކޮށްލަން ފެންނަނީ... ދެން ލަލަލާ..\nދެން ރަގަޅެއްނު. ދެމީހުން އެކަކު އަނެކަކުގެ ކާޅު ވަގަށް ނަގައި މަރާލީ
ބޭގަރާރު. އަނެއްކާ ކޯޓު ހުކުމެއްގެ ދަށުން ކާޅު ގޭ ބަންދު ވެސް ކޮށްފާނެ ތޯއްޗެ ! ކާޅަކާއި ހެދި ދެ އަންހެނަކު ތިޔަހަރަ އަވަދިވަނީ ވިއްޔާ ދޯ. ކީއްކުރާނީ. ބަކަރި ، ކާޅު، ދެން މިހެންގޮސް ކިޔާނެ ކަމެއްނެތް..ކޮންމެ ކާޅެއްގެ ފަހަތުގައި ފުލުހެއްރައީސް ނަޝީދު ޖެހެނެ އެކާޅު ދިރުވަން..\އިތުރަށް

No comments:

Post a Comment